Fortbildning

Auktoriserade och godkända revisorer ska genomgå fortbildning i den omfattning som följer av god revisorssed.

Fortbildningen ska omfatta minst 100 verifierbara timmar under den femårsperiod som närmast föregår en ansökan om fortsatt auktorisation eller godkännande. Det finns inte någon möjlighet att bli beviljad undantag från fortbildningskravet. Om kravet inte uppfylls så kan Revisorsinspektionen öppna ett tillsynsärende.

Fortbildningskravet innebär, med vissa undantag, att revisorer ska följa de regler om fortbildning som meddelats av FAR. FAR har i en Vägledning för vidareutbildning exemplifierat vad som ska avses med verifierbar fortbildning. De exempel som anges är:

  • Externa kurser och seminarier hos FAR och andra välrenommerade utbildningsinstitut.
  • Företagsinterna kurser och seminarier. Vid internt anordnade kurser ska kursdokumentation kunna presenteras.
  • Självstudiekurser, t.ex. webbaserade kurser.

Därutöver anges som exempel också följande punkter, men vid tillämpning av det i föreskrifterna uppställda fortbildningskravet godtar Revisorsinspektionen inte sådan verksamhet:

  • Delaktighet i professionella kommittéer och liknande med teknisk inriktning.
  • Vid medverkan som instruktör eller handledare kan förberedelse- och genomförandetid i rimlig mån tillgodoräknas. Sådan tid får dock inte utgöra merparten av den redovisade tiden.
  • Författande av artiklar, vägledningar och böcker med teknisk inriktning.