Fortbildning

Här hittar du information om obligatorisk fortbildning för revisorer.

Fortbildningens syfte

Enligt 6 § förordningen (1995:665) om revisorer ska auktoriserade och godkända revisorer genomgå fortbildning. Fortbildningens syfte är att behålla de kunskaper och förmågor som ingår i en revisors grundutbildning (revisorsexamen).

Fortbildningen ska säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision i företag av olika storlek och med olika slags verksamhet samt förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.

Närmare bestämmelser om fortbildning finns i 13 § Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet.

Fortbildning är obligatoriskt

Revisorsinspektionen saknar möjlighet att bevilja undantag (dispens) från fortbildningskravet. Fortbildning är därför obligatoriskt för samtliga auktoriserade/godkända revisorer.

Fortbildningskravet gäller endast för den som redan är auktoriserad/godkänd revisor. Det gäller inte för den som t.ex. ansöker om auktorisation för första gången eller ansöker om att åter bli auktoriserad efter att ha varit borta från yrket under en tid.

Revisorsinspektionens kontroll omfattar en begränsad del av fortbildningen – att revisorn under den femårs­period som närmast före­går ansökan har genomgått 100 verifierbara timmar fortbildning inom vissa ämnesområden.

Fortbildningens innehåll

Fortbildning enligt god revisorssed

Fortbildning ska ske på det sätt och i den omfattning som följer av god revisorssed. Detta innebär bl.a. att den ska vara systematisk och yrkesorienterad. Vägledande för sättet för och omfattningen av fortbildning är FAR:s rekommendationer i etikfrågor EtikR 4 Vidareutbildning.

100 verifierbara timmar fortbildning

Fortbildningen ska omfatta minst 100 verifierbara timmar inom 19 särskilt angivna ämnesområden. Det är denna del av fortbildningen som omfattas av Revisorsinspektionens kontroll.

Den som genomgår fortbildning enligt god revisorssed uppfyller normalt 100-timmarskravet.

Som utgångspunkt bör en tredje part kunna både intyga och bekräfta att revisorn har genomgått viss fortbildning för att den ska kunna anses vara verifierbar.

Innehållet i verifierbara fortbildningstimmar

De ämnesområden inom vilka studier får tillgodoräknas är samma ämnesområden som ingår i en revisors grundutbildning (revisorsexamen). Det är inte nödvändigt att under en femårsperiod genomgå fortbildning inom alla 19 ämnesområden. För att fortbildningen ska vara långsiktigt allsidig rekommenderar dock Revisorsinspektionen att studierna bedrivs inom fler än ett ämnesområde.

Sättet (formerna) för verifierbara fortbildningstimmar

För att fortbildning ska få tillgodoräknas inom ramen för 100 timmar verifierbar fortbildning så ska den ha skett på det sätt som framgår av god revisorssed. Vägledande för fortbildningens sätt (former) är FAR:s rekommendationer i etikfrågor EtikR 4 Vidareutbildning.

Exempel på godtagbara sätt för fortbildning är:

  1. Externa kurser och seminarier hos FAR och andra välrenommerade utbildningsinstitut.
  2. Företagsinterna kurser och seminarier. Vid internt anordnade kurser ska kursdokumentation kunna presenteras.
  3. Digitala utbildningar (exempelvis webbinarier, streamade seminarier och e-kurser) med kursintyg eller motsvarande.

Kontroll av verifierbara fortbildningstimmar

Revisorsinspektionens kontroll av att en revisor har genomgått fortbildning görs en gång vart femte år, i samband med prövningen av ansökan om fortsatt auktorisation/godkännande.

Vid kontrollen är det endast timmar från den femårs­period som närmast före­går ansökan som får tillgodoräknas.

Om fortbildningskravet inte är uppfyllt så kan Revisorsinspektionen öppna ett tillsynsärende för vidare utredning. I allvarliga fall (t.ex. om varning tidigare har utfärdats p.g.a. misskött fortbildning eller någon annan anledning) så kan en ansökan om fortsatt auktorisation/godkännande avslås eller ett tillsynsärende resultera i en disciplinär åtgärd (ytterst med återkallande av auktorisationen/godkännandet som följd).

100 verifierbara fortbildningstimmar ska vara inom följande ämnesområden

 1. allmän redovisningsteori och redovisningsprinciper
 2. rättsliga krav och standarder rörande upprättande av årsredovisning och koncernredovisning
 3. internationella redovisningsstandarder
 4. räkenskapsanalys
 5. intern redovisning och ekonomistyrning
 6. riskhantering och intern kontroll
 7. räkenskaps- och förvaltningsrevision samt yrkeskunnande
 8. rättsliga krav och yrkesregler rörande lagstadgad revision och revisorer
 9. internationella revisionsstandarder
 10. yrkesetik och oberoende
 11. associationsrätt och företagsstyrning
 12. obeståndsrätt och förmögenhetsbrott
 13. beskattningsrätt
 14. civilrätt och handelsrätt
 15. arbetsrätt och socialrätt
 16. informationsteknik och datorsystem
 17. organisationslära och nationalekonomi
 18. matematik och statistik
 19. grundprinciper för ekonomisk förvaltning av företag