Företag som brottsverktyg, revisorns roll - lärdomar från framtidsseminariet

De diskussioner som förs inom ramen för Framtida revisionen är för myndigheten ett viktigt forum för omvärldsbevakning och en plattform för det utvecklingsarbete som bedrivs vid myndigheten. Vi samlar representanter från revisionsbyråerna, näringsliv, akademi och myndigheter som delar med sig av sina erfarenheter och åsikter samt diskuterar branschens utmaningar. Inspektionen försöker fånga upp trender i vår omvärld både nationellt och globalt och genomför olika temaseminarier.

Denna gång avhandlades ett mycket aktuellt och viktigt område som berör och engagerar stora delar av samhället - Företag som brottsverktyg, revisorns roll.

Kampen mot den ekonomiska brottsligheten är och kommer fortsatt vara en prioriterad fråga för Revisorsinspektionen.


Vad tar vi med oss från dagen?

1. Revisorerna fyller en viktig roll i kampen mot ekonomisk brottslighet och penningtvätt.

Den ekonomiska brottsligheten har ökat under senare år. Slopande av revisorsplikten 2010 anses ha bidragit till den negativa utvecklingen.

 

2. Granskning av ekonomisk brottslighet kräver mycket kunskap, erfarenhet och integritet.  

Medvetenheten har ökat inom kåren, men den behöver bli bättre. Både grundläggande utbildning och fortbildning för revisorer är av stor betydelse.

 

3. Revision är en lagreglerad profession och med detta följer ett viktigt samhällsansvar.

Detta framgår inte minst av gällande reglering där revisorer ska anmäla ekonomisk brottslighet och rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. Dock finns ett inneboende motstånd att anmäla och rapportera misstänkt aktivitet hos sin kund. En konfliktsituation kan uppstå mot det samhällsansvar som åvilar revisorn.

 

4. Revisorer ska vara en rengöringsmekanism i samhället. Företag där misstänkt ekonomisk brottslighet eller penningtvätt förekommer ska inte få den kvalitetsstämpel som revisionen utgör. Revisorer ska inte kunna utnyttjas som möjliggörare av penningtvätt.

 

5. Det finns sk. ”skurkrevisorer” som antar tveksamma uppdrag, uppdrag som andra revisorer avvisar. Betydelsen av utbyte av information mellan myndigheter för att bekämpa organiserad ekonomiskbrottslighet är central.

 

6. Revisorsinspektionens arbete. Myndigheten har sedan den nya penningtvättslagen trädde i kraft i augusti 2017 arbetat intensivt med penningtvättsfrågorna. Såväl inom den proaktiva tillsynen (kvalitetskontroller och tematillsyn) som inom den disciplinära verksamheten (den riskbaserade tillsynen). Och så kommer vi också fortsatt att göra. Sedan mars 2019 har vi haft 11 tillsynsärenden på området. Ansatsen disciplinärt har varit att börja med det mest handfasta som främst rör godtagbar allmän riskbedömning på företagsnivå, kundkännedomsåtgärderna, samt att revisorn inte rapporterat misstänkt penningtvätt till Finanspolisen.

De erfarenheter som myndigheten byggt upp under åren kommer att göra tillsynen av penningtvätt än vassare och träffsäker och stort fokus kommer fortsatt att läggas på att bekämpa ekonomisk brottslighet. Revisorsinspektionen kommer även ta fram föreskrifter för att ge ytterligare stöd och ledning.