Förslag till föreskrifter om revisorers och revisionsföretags åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorsinspektionen har skickat ut på remiss en promemoria med förslag på penningtvättsföreskrifter för auktoriserade och godkända revisorer samt revisionsföretag. Förslagen i promemorian kompletterar och förtydligar bestämmelserna i penningtvättslagen. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022.

Remissbrev och promemorian med förslagen hittar du här. Remissvar ska ges in till Revisorsinspektionen senast den 15 september 2021.