Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 10 juni 2022 och avgjorde då åtta tillsynsärenden och ett ärende om dispens

Vid sammanträdet beslutades det i tre fall om varning och erinran i fem. Sökt dispens från anställningsförbudet beviljades.

Ärendet 2021-124 behandlade bl.a. frågan om revisorn hade inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisonsbevis vid sin granskning av bolagets innehav av bitcoin.

I ett ärende, 2021-1409, gavs revisorn en varning för att inte i revisionsberättelsen för ett aktiebolag ha anmärkt på brister i styrelsens sätt att föra aktieboken.

I ärendet 2021-1434 tillämpades för första gången bestämmelsen i 25 a § revisorslagen om förbud mot tillträde av befattning hos en tidigare revisionsklient.

Varning

2021-124

2021-1409

2021-1434

Erinran

2021-1747

2022-356

2022-478

2022-605

2022-636

Dispens

2022-473