Undantag (dispens)

Auktoriserade och godkända revisorer kan ansöka om undantag (dispens) från vissa av revisorslagens krav. Här hittar du information om de vanligast förekommande undantagen.

Använd gärna vår e-tjänst om du vill ansöka om undantag.

Yrkesverksamhetskravet

En revisor ska yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet. Detta innebär att minst hälften av arbetstiden ska ägnas åt sådan verksamhet.

Undantag får beviljas i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl.

Exempel på situationer där undantag kan beviljas är för befattningar där det är av särskild betydelse för organisationen att det går att rekrytera och anställa auktoriserade eller godkända revisorer. Det kan vara fallet för FAR, Bokföringsnämnden, Riksrevisionen och för rollen som VD i ett revisionsföretag.

Anställningsförbudet

En revisor får vara anställd endast hos ett revisionsföretag eller ett sådant ägarbolag som avses enligt revisorslagen.

Undantag får beviljas om det finns särskilda skäl.

Exempel på situationer där undantag kan beviljas är för befattningar där det är av särskild betydelse för organisationen att det går att rekrytera och anställa auktoriserade eller godkända revisorer. Det kan vara fallet för FAR, Bokföringsnämnden, Riksrevisionen. En revisor kan också i kompetensutvecklingssyfte under en begränsad tid vilja ägna sig åt yrkesmässig revision hos en utländsk motsvarighet till ett revisionsföretag.

Bosättningskravet

En revisor ska vara bosatt i Sverige eller i en annan stat inom EES.*

Undantag får beviljas i ett enskilt fall om det finns särskilda skäl.

Ett exempel på en situation där undantag kan beviljas i vissa fall är om någon under en begränsad tid ägnar sig åt yrkesmässig revision utanför EES.

*För en revisor som den 17 juni 2016 var bosatt i Schweiz eller som vid den tidpunkten innehade ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i Schweiz, gäller särskilda övergångsbestämmelser. Kontakta Revisorsinspektionen för mer information.