Styrelse/VD

Styrelse/VD

Styrelsen väljs av aktiebolagets/föreningens stämma.

Styrelsen ska bland annat:

  • leda verksamheten
  • kalla till stämma
  • ansvara för att årsredovisning upprättas


Om styrelsen har utsett en verkställande direktör ska denne följa de riktlinjer som styrelsen lämnar samt hantera den löpande förvaltningen.

Det är styrelsen och, om sådan utsetts, den verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningen upprättas i enlighet med tillämplig lag. Detta innebär till exempel att det är bolagets styrelse och verkställande direktör som ansvarar för eventuellt felaktiga tillämpningar av redovisningsreglerna med de brister i årsredovisningen som detta kan medföra.

 

 

Revisionochannangranskning Agaremedlemmar StyrelseVD RevisorA RevisorB Arsredovisning RevisorsinspektionenA RevisorsinspektionenB Redovisningskonsult