Historik

Här kan du följa Revisorsinspektionens historik i kronologisk ordning.

2021 En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkringar träder i kraft 1 januari.

2020 En dispensmöjlighet från yrkesverksamhetskravet för den som är verkställande direktör vid ett revisionsföretag införs.

2019 Reformerat auktorisationssystem och förtydligande av fortbildningskraven från 1 juli. 

Ny tillsynsform, tematillsyn, införs. 

2018 Utbildningsreform, nya utbildningskrav för revisorsexamen från 1 juli.

2017 Revisorsnämnden byter namn till Revisorsinspektionen den 1 april.

2016 EU:s revisionspaket träder i kraft den 17 juni, vilket innebär ändrade nationella regler om revisorer och revision, framför allt för företag av allmänt intresse.

2016 Per Johansson tillträder som myndighetschef den 1 februari.

2012 Anita Wikström tillträder som myndighetschef den 22 oktober.

2008 Revisorsnämnden blir enrådighetsmyndighet.

2003 Peter Strömberg tillträder som myndighetschef för Revisorsnämnden.

2002 En ny revisorslag träder i kraft den 1 januari 2002.

1995 Lennart Grufberg tillträder som ordförande och myndighetschef för Revisorsnämnden.

1995 Revisorsnämnden bildades den 1 juli 1995 samtidigt som 1995-års revisorslag trädde i kraft. Ansvaret för revisorsfrågor togs över från Kommerskollegium. Myndigheten fick sina nuvarande lokaler på Karlavägen 104 i Stockholm.

1973 Den 1 juli överfördes uppgiften att utfärda auktorisation och godkännande och att utöva tillsyn över revisorer från handelskamrarna till Kommerskollegium.

1919 Handelskamrarna inrättade en central revisorsnämnd som fick uppgiften att utfärda auktorisation och utöva tillsyn över revisorer.

1912 Stockholms handelskammare började att utfärda auktorisation för revisorer och några år senare fick alla rikets handelskammare denna befogenhet.

 

Du hittar mer information om Revisorsinspektionens historia i detta dokument.