En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring

Från och med den 1 januari 2021 gäller en ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring. Läs mer här.

Nytt regelverk

Regeringen beslutade den 3 december att införa bestämmelser om revisorers obligatoriska ansvarsförsäkring i förordningen (1995:665) om revisorer. Revisorsinspektionen beslutade samma dag om ändringar i bestämmelserna om försäkring i Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2018:2) om villkor för revisorers och registrerade revisionsbolags verksamhet. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021. Angående övergångsbestämmelser, se nedan.

En intygandemodell

Den ordning där Revisorsinspektionen skulle godkänna villkoren i revisorers ansvarsförsäkringar tillämpas inte längre. De nya reglerna innebär att det nu är en intygandemodell som gäller. Revisorer och registrerade revisionsbolag ska ge in bevis till Revisorsinspektionen om att de omfattas av en försäkring för den ersättningsskyldighet som de kan ådra sig i revisionsverksamheten och som uppfyller vissa i regelverket närmare angivna grundkrav. Ett sådant bevis ska utgöras av ett intyg från försäkringsgivaren. För revisorer som är verksamma vid ett registrerat revisionsbolag kan beviset i stället utgöras av ett intyg från revisionsbolaget om att revisorn omfattas av bolagets försäkring. Bevis om försäkring ska ges in tillsammans med förstagångsansökningar om auktorisation eller registrering och vid ansökningar om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering.

Grundkrav på försäkringen

Den obligatoriska ansvarsförsäkringen enligt 27 § revisorslagen (2001:883) ska avse den ersättningsskyldighet som en revisor eller ett registrerat revisionsbolag kan ådra sig i revisionsverksamheten. Närmare grundkrav för detta införs nu i 5 § revisorsförordningen. Försäkringen ska enligt huvudregeln tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att bedriva försäkringsrörelse i en stat inom EES. Den ska innehålla villkor som innebär att

  • den gäller för krav som framställs mot den försäkrade (även befarade krav som den försäkrade får kännedom om och anmäler till försäkringsgivaren) så länge försäkringen gäller,

  • den gäller även om skadan har uppkommit före försäkringstiden, om skadan var okänd när försäkringen tecknades,

  • den är förenad med ett efterskydd som innebär att försäkringen täcker krav som framställs mot den försäkrade inom tio år från det att försäkringen har upphört att gälla och som inte täcks av någon annan försäkring,

  • försäkringsersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk, och

  • den kan upphöra att gälla tidigast en månad efter det att Revisors­inspektionen har underrättats om upphörandet.

Försäkringsbeloppets storlek (den s.k. trappan) regleras även fortsättningsvis i 16 § verksamhetsföreskrifterna. Dessa bestämmelser har inte ändrats. Liksom tidigare ska försäkringsbeloppet vara förbehållet för den ersättningsskyldighet som revisorn ådrar sig i sin revisionsverksamhet. Minimibeloppet får inte heller urholkas genom att tas i anspråk för att täcka andra kostnader än ersättningsskyldigheten mot den skadelidande, t.ex. kostnader för rättegång. Efterskyddet omfattas inte av någon beloppsmässig reglering.

Revisorsinspektionen bedömer att de försäkringsvillkor som tidigare har godkänts av myndigheten i huvudsak uppfyller de nya grundkraven. När det gäller efterskyddets längd kan det dock krävas att nu befintliga försäkringar ändras eftersom Revisorsinspektionen har godkänt kortare tidsperioder för efterskyddet än tio år.

Revisorsinspektionens överväganden kring behovet av en ny reglering för revisorers ansvarsförsäkringar och den närmare innebörden av de nya bestämmelserna framgår av promemorian En ny ordning för revisorers ansvarsförsäkring (dnr 2019-246).

Övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2021. För en försäkring som har tecknats före den 1 januari 2021 ska de nya bestämmelserna tillämpas efter utgången av 2021. De nya bestämmelserna ska dock alltid tillämpas om en försäkring som har tecknats före den 1 januari 2021 förnyas.

För nya försäkringar ska alltså de nya bestämmelserna tillämpas efter årsskiftet. För försäkringar som löper sedan tidigare ska de nya bestämmelserna tillämpas från och med den dag, under år 2021, som försäkringen förnyas, och senast från och med den 1 januari 2022. Det nu sagda gäller alltså från vilken tidpunkt en försäkring ska uppfylla de nya bestämmelserna i materiellt avseende.

Revisorsinspektionens kontroll av försäkringar kommer i huvudsak att ske som ett led i ansökningsförfarandet – som framgått ovan ska bevis om ansvarsförsäkring ges in till inspektionen vid förstagångsansökningar om auktorisation eller registrering och vid ansökningar om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering. Övergångsbestämmelsernas utformning medför att en sökande under år 2021 måste kontrollera om den ansvarsförsäkring som sökanden omfattas av löper enligt de äldre eller de nya bestämmelserna.