Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 april 2024 och avgjorde då åtta tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det att i fem fall meddela varning och i tre fall erinran. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift.

I ärendet 2023-1050 meddelades ett registrerat revisionsbolag en varning förenad med en sanktionsavgift om 250 000 kr. Revisionsbolaget hade fram till hösten 2022 inte haft någon sådan allmän riskbedömning som bolaget enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism varit skyldig att upprätta. Beslutet behandlade också revisionsbolagets rutiner enligt penningtvättslagen.

Enligt 3 kap. 5 § lagen om registrering av verkliga huvudmän ska en verksamhetsutövare som anser att det finns anledning att misstänka att uppgifterna i Bolagsverkets register över verkliga huvudmän är felaktiga anmäla detta till Bolagsverket. I ärendet 2023-1462 meddelas revisorn en erinran för att sådan anmälan inte gjorts trots att han uppmärksammat att uppgifterna i registret var inkorrekta.

I ärendet 2023-0300 gavs revisorn en varning. Tillsynsnämnden konstaterar bland annat att revisorn har underlåtit att lämna en revisionsberättelse inför en årsstämma utan att ha godtagbara skäl för detta samt att hen underlåtit att dokumentera väsentliga delar av sin revision i enlighet med det krav som gäller. Ärendet behandlar även frågor om åtgärder enligt penningtvättslagen samt granskning av balans- och resultat­poster, styrelsens förvaltning och händelser efter räkenskapsårets slut.

I ärendet 2023-1179 varnades en revisor eftersom revisorn hade avgett en revisionsberättelse och gjort en revisorspåteckning på en redovisningshandling som inte uppfyllde årsredovisningslagens krav.

Varning med sanktionsavgift

2023-1050

Varning

2023-0650

2023-1043

2023-0300

2023-1179

Erinran

2024-0092

2023-0824

2023-1462