Arbeta som jurist

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Då är det dig vi söker.

Som jurist hos Revisorsinspektionen arbetar du med den juridik som kretsar kring revision och revisorer och har möjlighet att fördjupa dig i bl.a. associationsrätt och skatterätt. Du arbetar också med förvaltningsrättsliga frågor som t.ex. rör myndighetsutövning mot enskilda samt offentlighet och sekretess.

I vår riskbaserade tillsyn utreder du i samarbete med våra revisorer ärenden som tas upp för beslut om disciplinära åtgärder. Vidare medverkar du i de särskilda kvali­tetskontroller som vi gör av de revisorer och registrerade revisionsbolag som reviderar företag av allmänt intresse. Även där arbetar vi i team. Därutöver bedriver vi tematillsyn som är en viktig del i den förebyggande tillsynen vars syfte är att identifiera och lyfta gemensamma utmaningar inom branschen.  

I arbetet ingår också att utreda ärenden om förhandsbesked, handlägga myndighetsinterna frågor och ärenden som överklagas till domstol samt att delta i lagstiftningsarbetet på revisors- och revisionsområdet (t.ex. genom utarbetande av remissvar).

Myndigheten jobbar nu med särskilt fokus på frågor rörande kompetenskrav och revisorsexamen, digitalisering och automatisering, granskning av hållbarhet och de mindre revisionsföretagens utmaningar, penningtvätt och ekonomisk brottslighet. Dessa frågor är sådana som du i egenskap av jurist kan komma att involveras i.  

I ditt arbete kan också ingå att företräda Revisors­inspektionen utåt mot branschen och i internationella sammanhang.

Vi erbjuder dig en professionell arbetsplats med goda möjligheter till personlig utveckling, ett aktivt deltagande i Revisors­inspektionens verksamhetsutveckling och stora möjligheter att vara med och påverka den fortsatta utvecklingen inom revisorsbranschen.