Vad ska framtidens revision omfatta - en oberoende utredning av revisionens kvalitet och effektivitet i Storbritannien

Den brittiska regeringen har nyligen tillsatt en oberoende utredning, under ledning av Sir Donald Brydon, som ska utvärdera hur revisionen fungerar och vad revisionen borde omfatta i framtiden. Utredningen ska bl.a. behandla förväntningsgapet, dvs. skillnaden mellan vad allmänheten tror att en revision omfattar och vad den egentligen innebär. Utredningen är en ”call for views”, dvs. en uppmaning till alla att besvara de frågeställningar som utredningen formulerat. Detta innebär att även svenska aktörer ges möjlighet att komma in med synpunkter. Detta kan göras senast den 7 juni 2019.

Utredningens syfte

Under de senaste åren har en offentlig debatt om revision förts i Storbritannien. Mycket på grund av företagsskandaler, t.ex. Carillion, Patisserie Valerie och London Capital & Finance. Påståenden som har förts fram i debatten är bl.a. att revisionsberättelsen är en omodern produkt som ingen värdesätter, till en kostnad som ingen vill betala samt att lagstiftarna och standardsättarna hämmar utvecklingen av tjänster som är till verklig nytta samt exponerar Big4 för skadeståndskrav som de inte har råd med.

Utvärderingen omfattar den lagstadgade revisionens nuvarande syfte, omfattning och kvalitet i Storbritannien. Detta för att kunna bedöma följande:

a) Användarnas behov och förväntningar när det gäller finansiell och icke-finansiell rapportering från företagen.

b) Hur mycket behöver revisionsprocessen och revisionsprodukten förbättras och utvecklas för att tillgodose användarnas behov och för att bättre tjäna ett bredare samhällsintresse.

c) Vilka specifika förändringar när det gäller lagstadgad revision och lagar och förordningar kan behövas för att åstadkomma detta, inklusive eventuella ändringar av bolagsrätten.

d) Huruvida andra former av granskningsuttalanden bör utvecklas eller förbättras så att aktieägare och andra intressenter kan bedöma företagens framtida situation och hållbarhet.

Läs utredningen i sin helhet på följande länk:

https://www.gov.uk/government/publications/the-quality-and-effectiveness-of-audit-independent-review