Nya penningtvättsföreskrifter

Den 3 november 2021 beslutade Revisorsinspektionen nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som träder i kraft den 1 januari 2022.

Revisorsinspektionens föreskrifter (RIFS 2021:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innehåller föreskrifter för auktoriserade och godkända revisorer samt revisionsföretag. Föreskrifterna är till sitt innehåll helt nya och kompletterar och förtydligar bestämmelserna i penningtvättslagen.

Tydligare regler om riskbedömningar och övervakning

Föreskrifterna förtydligar vad den allmänna riskbedömningen ska innehålla och att minst tre nivåer – motsvarande normal, låg och hög risk – ska tillämpas vid riskbedömningen. Vidare anges att ett revisionsföretag ska, på grundval av en riskbedömning men minst en gång per år, utvärdera och vid behov uppdatera den allmänna riskbedömningen och sina rutiner och riktlinjer. Föreskrifterna anger också periodiciteten och omfattningen av revisionsföretagets kontroller av revisorernas åtgärder och efterlevnad av penningtvättsregelverket i enskilda uppdrag.

Förtydliganden för revisorernas åtgärder i uppdragen

För de enskilda revisorerna innebär föreskrifterna bland annat att det ställs tydligare krav på hur revisorns kontroll av kundens identitet ska genomföras och dokumenteras. Vidare anges vilka minimikrav som ställs vid tillämpning av förenklade respektive skärpta åtgärder för kundkännedom. Även vid revisorns bedömning av kundens riskprofil ska minst tre nivåer – motsvarande normal, låg och hög risk –tillämpas. Revisorn ska också, på grundval av en riskbedömning men minst en gång per år, utvärdera kundkännedomen och kundens riskprofil och vid behov uppdatera dessa.

Dokumentation av vidtagna åtgärder

Revisorn ska dokumentera samtliga vidtagna kundkännedomsåtgärder och bedömningar av kundens riskprofil så att det går att bedöma revisorns arbete i efterhand. I föreskrifterna anges även att revisorns och revisionsföretagets dokumentation av åtgärder enligt penningtvättslagen ska bevaras på ett betryggande, ordnat och sökbart sätt.

- Revisorer ska vara en rengöringsmekanism i samhället. Företag där misstänkt ekonomisk brottslighet eller penningtvätt förekommer ska inte få den kvalitetsstämpel som revisionen utgör. Revisorerna måste därför ha ”penningtvättsglasögonen” på under hela revisonen, säger Revisorsinspektionens chef Per Johansson