Revisorsinspektionen har antagit en ny strategisk plan för åren 2022-2026

Myndighetens övergripande mål konkretiserar vår vision ” En professionell revision för tryggt beslutsfattande” på några års sikt. De övergripande målen för perioden 2022–2026 är att:

  • Öka attraktiviteten för revisorsyrket. Färre revisorer ska lämna yrket. Antalet revisorer ska stabiliseras på en nivå som svarar mot samhällets behov och kåren ska ha en jämn köns- och åldersfördelning.
  • Bedriva en relevant tillsyn. Det bör råda en jämnvikt mellan den reaktiva (disciplinära) och den proaktiva (förebyggande) tillsynen för att en effektiv tillsyn ska kunna uppnås. Tillsynen ska bedrivas för att återföra kunskap och lärande i syfte att höja revisionskvalitén och stärka efterlevandet av de etiska kraven.
  • Revisorsinspektionen ska vara en välskött och attraktiv myndighet som präglas av nytänkande.

 

De övergripande målen resulterar i följande konkreta åtgärder under kommande år:

Relevant revision och tillsyn ska vi åstadkomma genom att:

Aktivt följa utvecklingen i omvärlden av nya globala och nationella initiativ, till exempel förlag till nya direktiv, förordningar, lagar och revisionsstandarder.

Arbeta för en ändamålsenlig implementering och tillämpning av nya regelverk, standarder och ramverket.

Verka för en reglering som ökar attraktionen till yrket och stödjer en god personalförsörjning.

Driva arbetet för regelförbättring inom myndighetens ansvarsområde.

Samråda med branschorganisationen FAR och med revisionsföretagen.

Samarbeta strategiskt med bl.a. Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Bokföringsnämnden och Bolagsverket.

Ett ökat fokus på myndighetens proaktiva, förebyggande och innovativa arbete.

Omvärldens förväntansgap på revisorns arbete ska vi möta genom att:

Öka kunskapen hos centrala aktörer i samhället, särskilt inom näringslivet och bolagsorganen, kring vad som är revision och under vilka förhållanden som revisionen verkar.

Bekämpa den ekonomiska brottsligheten ska vi göra genom att:

Fortsatt aktivt medverka till åtgärder som innebär att revisorer används som ett av samhällets verktyg i kampen mot den ökande ekonomiska brottsligheten och för att motverka och förebygga sådan brottslighet.

Hållbarhet ska vi verka för genom att:

Medverka till genomförandet av en utvecklad rapportering och revision av hållbarhet i samhället.

Revisorns kompetens och färdigheter ska vi utveckla genom att:

Revisorsexamens innehåll och utformning ses över för att anpassas till framtidens kompetenskrav.

Mindre revisionsföretags förutsättningar ska vi stärka genom att:

De mindre revisionsföretagens utmaningar och behov kartläggs och tydliggörs.

Verka för att trygga försörjningen av revisorer i hela Sverige.

Digitalisering för utveckling ska vi tillgodose genom att:

Nya digitala lösningar för effektivare verksamhet tas tillvara.

Proaktiv kommunikation åstadkommer vi genom att:

Resultaten av Revisorsinspektionens arbete syns och är tillgänglig för våra intressenter. Kommunikationen sker via relevanta kanaler för att bidra till god samverkan internt och externt samt ökar kunskapen om vilken nytta myndigheten gör.

 

Läs vår strategiska plan