Tillsynsnämnden för revisorers sammanträde den 12 juni 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 12 juni 2020 och avgjorde då fyra tillsynsärenden.

Vid sammanträdet beslutades det att upphäva en revisors auktorisation med omedelbar verkan. I två ärenden blev påföljden varning och i ett kunde påföljden stanna vid en erinran. 

I ärendet 2019-1157 upphävdes revisorn med omedelbar verkan. Denne hade under två års tid biträtt nästan samtliga sina revisionsklienter (ett tjugotal) med upprättande av årsredovisning på ett sådant sätt att det förelegat jäv enligt aktiebolagslagen. Detta fortgick en tid även efter det att regelöverträdelsen påtalats av FAR vid en kvalitetskontroll. Vid en sammantagen bedömning fann tillsynsnämnden att omständigheterna var synnerligen försvårande.

I ett av ärendena, 2020-140, hade en revisor varit s.k. nyckelrevisor i ett företag av allmänt intresse. Revisorn hade undertecknat revisionsberättelsen under åtta räkenskapsår. Enligt EU:s revisorsförordning ska den nyckel­revisor som är ansvarig för utförandet av en lagstadgad revision avsluta sin medverkan i revisionsuppdraget av det granskade företaget senast sju år efter datumet för sin utnäm­ning. Genom att fortsätta att vara nyckelrevisor på uppdraget efter den maximala tid som EU-förordningens bestämmelser medger hade revisorn åsidosatt god revisorssed och därmed sina skyldigheter som revisor. I ärendet berörs även frågan om reglerna om revisorsrotation i IESBA:s etikkod. Försummelsen bedömdes som allvarlig och revisorn gavs en varning.

Upphävande

2019-1157

Varning

2019-572

2020-140 

Erinran

2020-323