Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 21 april och avgjorde då sju tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det i sex fall om varning och erinran i ett fall.

I ärendet dnr 2022-286 behandlas en revisors uppdrag i ett bolag som bedrev handel med mobiltelefoner. Revisionsarbetet uppvisade brister avseende posterna nettoomsättning, handelsvaror och kassa och bank samt redovisningen av mervärdesskatt. Även frågan om åsättande av kundriskprofil enligt penningtvättslagen behandlas. Trots ett flertal omständigheter som indikerade hög risk för penningtvätt bedömde revisorn att risken var normal. Den felaktiga riskbedömningen medförde att revisorn inte hade förutsättningar för att vidta tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder för kundkännedom och övervakning. Mot bakgrund av de iakttagna bristerna gavs revisorn en varning.

Ärendet 2022-902 avser en revisors granskning av ett bidrag till en ideell förening. Beslutet behandlar förutsättningarna för uppdraget, vidtagna granskningsåtgärder och revisorsyttrandets utformning. Revisorn gavs en varning.

I ärendet 2022-1615 var frågan om revisorn lämnat en tillräcklig specifikation av utfört revisionsarbete. Av Revisorsinspektionens praxis och EtikU 3 Allmänt om medlems yrkesutövning och särskilt om arvode framgår att en revisor på begäran av en revisionsklient ska lämna specifikation av utfört arbete samt ange debiteringsgrunderna. Uppgift ska lämnas om vem som har utfört visst arbete, när arbetet har utförts och vad det har avsett. Revisorn gavs en erinran.

Varning

2022-286

2022-902

2022-1129

2022-1509

2022-1897 och 2022-1977

Erinran

2022-1615