Infographics angående kvalitetsbrister

Samarbetet mellan EU:s medlemsstaters behöriga myndigheter är organiserat inom ramen för en kommitté för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB). Samarbetet bidrar på ett viktigt sätt till en konsekvent hög kvalitet på lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse.

I syfte att öka konsekvensen i tillämpningen av EU-förordningen kan CEAOB anta icke-bindande riktlinjer eller yttranden. Dessutom kan CEAOB underlätta informationsutbyte, ge kommissionen råd och bidra till tekniska bedömningar och teknisk granskning. Inom CEAOB finns en undergrupp (ISG) avseende kvalitetskontroller. Syftet med denna grupp är att ytterligare förbättra samarbetet och tillämpningen av EU-förordningen när det gäller kvalitetskontroller samt att ha en effektiv kommunikation med revisionsföretagen och standardsättarna. ISG hanterar den databas där resultatet av utförda kvalitetskontroller i medlemsländerna registreras. Resultatet i form av avvikelser från ISA (International Standards on Auditing) eller från EU-förordningen. Innehållet i databasen används för att sprida kunskap inom CEAOB samt att kommunicera med standardsättarna.

För att sprida kunskap har ISG för första gången publicerat Infographics som innehåller de vanligaste avvikelserna från ISA vid kvalitetskontroller inom olika branscher. De fyra första Infographics avser bank- och försäkringsbranschen, industriprodukter samt detaljhandel- och konsumentprodukter. 

Du hittar Infographics här.