Upphandling av provkonstruktör

Revisorsinspektionen har påbörjat upphandlingen av konstruktion av prov för revisorsexamen åren 2021 till 2024.

Revisorsinspektionen har i uppdrag att anordna prov för revisorsexamen. Provkonstruktion samt rättning av provet har sedan myndigheten startade år 1996 alltid upphandlats. Nuvarande period löper ut i och med sista provet år 2020. Revisorsinspektionen har därför påbörjat en upphandling av en provkonstruktör för åren 2021 till 2024. Upphandlingsunderlaget finns att tillgå i upphandlingsverktyget TendSign (www.tendsign.com). Sista dag för anbud är den 20 april 2020 och anbuden är giltiga till den 31 augusti 2020.

Referensnummer i TendSign är 20/1