Tematillsyn digitalisering

Revisorsinspektionen har publicerat sin tredje tematillsyn – digitalisering och användning av automatiserade verktyg och tekniker

Bakgrund

Tematillsyn är en viktig del i Revisorsinspektionens förebyggande tillsyn och i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed. Du kan läsa mer om tillsynsformen på den här sidan.

Mot bakgrund av den snabba utveckling inom digitalisering som sker i samhället och den uppmärksamhet som denna tilldrar sig ville Revisorsinspektionen öka förståelsen för hur revisionsbranschen i Sverige påverkas och genomförde därför denna tematillsyn.

Syftet med tematillsynen har varit att undersöka hur långt revisionsföretagen har kommit i sin digitalisering med fokus på användningen av automatiserade verktyg och tekniker (dvs. verktyg som används för riskbedömning och för att erhålla revisionsbevis), att kartlägga de utmaningar revisionsföretagen möter rörande dessa nya verktyg och att erhålla förståelse för vilka förändringar den tekniska utvecklingen innebär för revisionsföretagen.

Resultat och slutsatser

Användningen av automatiserade verktyg och tekniker är genomgående utbredd hos revisionsföretagen. När det gäller mer avancerade automatiserade verktyg och tekniker såsom artificiell intelligens (AI) är tillämpningen mer begränsad.

I princip samtliga revisionsföretag som omfattades av tillsynen ser utmaningar i  digitaliseringen och automatiseringen av verksamheten. Utmaningarna varierar dock mellan revisionsföretagen. Exempel på detta är tillgång till och kvalitet på indata, hur man får revisorerna att nyttja de nya verktygen på ett ändamålsenligt sätt samt tillgången till ny teknik för mindre revisionsföretag.

Användningen av automatiserade verktyg och tekniker kan möjliggöra ökad kvalitet och effektivitet i revisionerna. Effekterna är dock svåra att mäta. Repetitiva och monotona moment i revisionerna minskar med en ökad verktygsanvändning med möjlighet till mer kvalificerade bedömningar och analyser för revisorerna. Detta kan medföra en mer attraktiv roll för den framtida revisorn. Även möjligheten att arbeta på distans och hur uppdragen bemannas påverkas. På sikt kan affärsmodellen, där revisionsföretagen tar betalt utifrån nedlagd tid, komma att upphöra om kostnaderna för teknik ökar i relation till lönekostnaderna.

 

Rapporten består huvudsakligen av en inledande litteraturstudie och en sammanställning av resultatet från enkäter och intervjuer med revisionsföretag. Revisionsföretagen och övriga deltagande har anonymiserats i rapporten.

Läs rapporten på den här länken.

För vidare frågor kan tematillsynens projektledare Anna-Karin Brusk Rönnqvist och Patrik Israelsson kontaktas på ri@revisorsinspektionen.se.