Revisorsinspektionens penningtvättstillsyn och uppdrag

Revisorsinspektionen kontrollerar i sin tillsyn att godkända och auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag följer sina skyldigheter enligt penningtvättslagstiftningen och myndigheten kan vidta disciplinära åtgärder om penningtvättslagstiftningen inte följs. Myndigheten har även en egen skyldighet att rapportera misstänkta transaktioner som myndigheten upptäcker i sin tillsynsverksamhet.

Revisorsinspektionen ingår i Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen ska bland annat löpande identifiera, kartlägga och analysera riskerna och metoderna för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt sammanställa nationella riskbedömningar för penningtvätt och finansiering av terrorism. Funktionen ska även ge information till verksamhetsutövare och fungera som ett forum för informationsutbyte och kunskapsöverföring för de myndigheter som utövar tillsyn enligt penningtvättslagstiftningen. Revisorsinspektionen har därför i samarbete med Samordningsfunktionen tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer. I materialet finns information om metoder för penningtvätt och terrorfinansiering, varningstecknen som revisorn bör vara uppmärksam på samt en vägledning om hur man följer rapporteringsplikten enligt penningtvättslagen

Informationsmaterialet hittar ni här.