Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen är en statlig myndighet som arbetar med frågor som rör revisorer och deras verksamhet.

Revisorsinspektionens uppgifter

Revisorsinspektionen har två huvuduppgifter. Den ena är att se till att det finns så många kvalificerade revisorer som företagen behöver för att granska verksamheten. Den andra är att ha tillsyn över dessa revisorer.

Att bli revisor

Om man vill börja arbeta som kvalificerad revisor måste man bli godkänd eller auktoriserad av Revisorsinspektionen. Det blir man genom att man skriver prov som myndigheten ordnar.

Revision och revisorer

Ett företag ska bokföra och redovisa hur företagets ekonomi ser ut. Redovisningen visar hur det går för företaget, vad företaget äger för tillgångar och vilka skulder företaget har. Den som driver företaget har ansvar för att företagets redovisning är riktig och sann och för att företaget sköts på ett bra sätt.

De flesta företag ska ha minst en revisor. Vissa företag måste ha en kvalificerad revisor som Revisorsinspektionen har godkänt eller auktoriserat. Det gäller till exempel företag med många anställda. Andra företag behöver inte ha en kvalificerad revisor. De kan välja någon annan person till revisor. I små föreningar är det till exempel vanligt att någon av medlemmarna i föreningen är revisor. Sådana revisorer som inte är kvalificerade kallas ibland lekmannarevisorer eller förtroende vald revisor.

Revisorn ska granska företagets bokföring och redovisning. En revision är en oberoende granskning som visar hur väl företagets rutiner fungerar, att alla intäkter och kostnader redovisas och att inget glömts bort. Revisorn ska också granska viktiga beslut som fattas i företaget.

Att låta en revisor göra en revision ger företaget en kvalitetsstämpel på hur bra processer och rutiner fungerar och att företagets redovisning är i sin ordning. Det skapar trygghet och förtroende hos företagets ägare, kunder, leverantörer, samarbetspartners, medarbetare och andra intressenter som vill veta företagets resultat och hur bra affärerna går.

Resultatet av revisorns arbete under året rapporteras i en revisionsberättelse som lämnas till företagets ägare. Där beskriver revisorn vilket arbete som gjorts och om företagets årsredovisning är sann och riktig.

Revisorsinspektionens tillsyn

Revisorsinspektionen har tillsyn över att kvalificerade revisorer gör ett bra arbete som håller hög kvalitet. Myndigheten gör löpande kontroller av revisorerna och revisionsföretagens arbete. Vi får även in anmälningar från medborgare och myndigheter som tycker att revisorn inte gjort ett bra arbete.

Om Revisorsinspektionen tycker att anmälarens uppgifter måste utredas mer öppnar myndigheten ett tillsynsärende mot revisorn. En anmälan kan leda till att revisorn förlorar sitt godkännande eller sin auktorisation eller får en varning för allvarliga brister i sitt arbete.

Att anmäla en revisor

Om man upplever att en kvalificerad revisor inte sköter sina arbetsuppgifter kan man anmäla revisorn till Revisorsinspektionen.

En anmälan mot en revisor ska helst vara skriftlig. Den kan skickas till Revisorsinspektionen med brev eller via e-post. Det finns inte någon särskild blankett för anmälningar mot revisorer. En anmälan bör innehålla uppgifter om vilken revisor anmälan handlar om. Det ska helst finnas med en beskrivning av på vilket sätt anmälaren tycker att revisorn har gjort fel. Det bör även framgå vilken tidsperiod anmälan gäller, eftersom Revisorsinspektionen normalt inte kan granskar händelser och liknande som ligger mer än fem år tillbaka i tiden.