Organisation

Revisorsinspektionen leds av en myndighetschef och är en myndighet under Justitiedepartementet.

Verksamheten är indelad i tre avdelningar, juristavdelningen, revisorsavdelningen och avdelningen för tillstånd och verksamhetsstöd.

Tillsynsnämnden för revisorer

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Tillsynsnämnden för revisorer. Tillsynsnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder, förhandsbesked samt avgör ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. Som huvudregel kan beslut som Tillsynsnämnden fattar överklagas till domstol.

Tillsynsnämndens ledamöter utses av regeringen och består av en ordförande och åtta ledamöter.

Examensrådet

Vid myndigheten finns ett examensråd som är ett rådgivande organ i frågor om utbildning och examinering av revisorer.

Examensrådets ledamöter utses av myndighetschefen och består av en ordförande, en vice ordförande och fem ledamöter.