There is a license error on this site:
9CB6D0BF6871 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Organisation - Revisorsinspektionen

Organisation

Revisorsinspektionen leds av en myndighetschef och är en myndighet under Justitiedepartementet.

Verksamheten är indelad i tre avdelningar, juristavdelningen, revisorsavdelningen och avdelningen för tillstånd och verksamhetsstöd.

Tillsynsnämnden för revisorer

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan, Tillsynsnämnden för revisorer. Tillsynsnämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder, förhandsbesked samt avgör ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. Som huvudregel kan beslut som Tillsynsnämnden fattar överklagas till domstol.

Tillsynsnämndens ledamöter utses av regeringen och består av en ordförande och åtta ledamöter.

Examensrådet

Vid myndigheten finns ett examensråd som är ett rådgivande organ i frågor om utbildning och examinering av revisorer.

Examensrådets ledamöter utses av myndighetschefen och består av en ordförande och fyra ledamöter.