Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisions­bolaget KPMG AB (KPMG) och auktoriserade revisorer anställda där.

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisions­bolaget KPMG AB (KPMG) och auktoriserade revisorer anställda där. De ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer som har byggts upp inom KPMG möter generellt kraven för att uppfylla gällande kvalitetsnormer. Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i de utförda revisionsupp­dragen överlag har varit tillfredsställande.

Revisorsinspektionen har dock identifierat vissa uppdragsspecifika granskningsbrister där revisionskvaliteten kan förbättras samt vissa brister i tillämpningen av gällande regelverk.

Tag del av rapporten i sin helhet här.