Etikkoden

God revisorssed – höga etiska krav

God yrkessed (revisorssed) kommer till uttryck i lagar, yrkesetiska regelverk och praxis. Den goda seden utvecklas i takt med de förändringar som sker i samhället och i revisionsbranschen, nationellt och internationellt.

Ett internationellt yrkesetiskt regelverk för branschen har tagits fram av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), som är ett organ inom The International Federation of Accountants (IFAC).

Revisorsinspektionen har i flera sammanhang fört en diskussion om vilken betydelse som etikkoden ska ha för uttolkningen av god revisorssed. Myndigheten har, som ett första steg, ett uttalande ute på remiss som klarlägger etikkodens betydelse gällande de regler om oberoende i revisionsuppdrag som finns i kodens avsnitt 290.