Revisorsinspektionen höjer ambitionsnivån vad gäller handläggningstider

Revisorsinspektionen ändrar serviceåtagandet för handläggningstiderna i tillsynsärenden.

Disciplin

Revisorsinspektionens tidigare serviceåtagande när det gäller handläggningstider för ärenden som kan resultera i en disciplinär åtgärd är att minst hälften av alla sådana ärenden som inleds ska vara avgjorda inom ett år från dagen de inleddes och minst 90 procent ska vara avgjorda inom två år.

Statistiken de senaste åren visar att detta mål uppfylls i hög grad och vi ändrar därför serviceåtagandet till att minst två tredjedelar av alla ärenden som kan leda till disciplinära åtgärder ska vara avgjorda inom ett år från dagen de inleddes och samtliga sådana ärenden ska vara avgjorda inom två år.

Kvalitetskontroller

I februari 2017 beslutade Revisorsinspektionen att införa ett serviceåtagande även för kvalitetskontroller. Detta var en åtgärd i syfte att korta de historiskt sett långa handläggningstiderna. Serviceåtagandet definierades tidigare som att kvalitetskontrollrapporten ska behandlas vid ett slutmöte mellan Revisorsinspektionen och revisionsföretagets ledning normalt tre månader efter sista inspektionsbesöket vid revisionsföretaget. Rapporten ska därefter beslutas och publiceras i nära anslutning till slutmötet.

Serviceåtagandet har gett önskad effekt med väsentligt kortade handläggningstider. Dock har det varit svårt att mäta handläggningstiden i praktiken och åtagandet har heller inte omfattat hela den period som kvalitetskontrollen har pågått vid revisionsföretaget. Serviceåtagandet har därför inte varit helt transparent mot tillsynsobjekten.

Därför har Revisorsinspektionen beslutat om ett nytt serviceåtagande som omfattar hela den tid som kvalitetskontrollen pågår. Det nya serviceåtagandet innebär att kvalitetskontrollsrapporten normalt ska publiceras inom 130 dagar efter att kvalitetskontrollen påbörjats på plats hos revisionsföretaget.

Läs mer

Här kan du läsa om vårt serviceåtagande.