Årsredovisning 2022

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2022 till regeringen.

Sammanfattande resultat och viktiga händelser

  • Kärnverksamheten har genomförts som planerat och enligt uppställda mål.
  • Inrättandet av en extern visselblåsarfunktion. Inspektionen är en av de myndigheter som regeringen beslutat ska inrätta extern visselblåsarkanal för att ta emot, anmälda missförhållanden inom sitt ansvarsområde.
  • Arbetet med IT-säkerhet för att uppfylla kraven i MSB:s föreskrifter har blivit klart.
  • Handläggningstiderna för den riskbaserade tillsynen har fortsatt att minska. 93 procent av alla ärenden har avslutats inom ett år.
  • Intresset för att skriva proven för revisorsexamen var rekordstort jämfört med tidigare år.
  • Tematillsynsrapporten om revisionsföretagens ägande och struktur har gett värdefulla insikter kring svårigheterna med att tillämpa revisionslagens bestämmelser inom området.
  • Tillsynsnämnden för revisorer har fattat flera principiellt viktiga beslut som är vägledande för branschen. Detta gäller annat bland annat frågor kring penningtvätt och granskning av kryptotillgångar.
  • Årets resultat visar ett överskott på 3 459 tkr.
  • Myndighetskapitalet uppgår vid utgången av år 2022 till 5 394 tkr.

Läs årsredovisning 2022 här.