Revisorer i företag av allmänt intresse

RI ska utföra kvalitetskontroller av revisorer och registrerade revisionsbolag. Tidigare omfattande denna kvalitetskontroll revisionsuppdrag i företag vars överlåtbara värdepapper var upptagna till handel på en reglerad marknad men sedan den 17 juni 2016 omfattas revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse

Kvalitetskontroller 2017

Utgångspunkter

Kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse (noterade företag, banker och försäkringsbolag) kvalitetskontrolleras av RI. Vid ingången av 2017 var det 13 revisionsbolag som reviderade företag av allmänt intresse i Sverige. För tre bolag (PwC, EY och KPMG) utgjorde arvodet för sådan revision mer än 15 % av de totala arvodena. Vid utgången av 2017 kvarstod 10 revisionsbolag som reviderar företag av allmänt intresse:

 • PwC
 • EY
 • KPMG
 • Deloitte
 • Mazars
 • BDO
 • GT
 • Kalle Wrane verksam vid Revisionsgruppen i Borås
 • Andersson & Co i Växjö
 • Rödl & Partner

Övrig kvalitetskontroll sker genom att RI dels kvalitetssäkrar den kontroll som branchorganisationen FAR utför av sina medlemmar, dels får underrättelser från FAR om revisorer som är underkända vid medlemskontrollen.

Tillsynsmetodik

RI har upprättat en vägledning och rutiner för planering, genomförande och rapportering av kvalitetskontroll av revisorer och revisionsbolag som utför revision i företag av allmänt intresse. De personer som utför kvalitetskontrollerna utses baserat på de erfarenheter och kompetenser som bedöms erforderliga för att med hög kvalitet och effektivitet genomföra kvalitetskontrollen. Vid behov kan teamen kompletteras med experter. Genom hela processen beaktas frågor rörande oberoende och andra yrkesetiska frågor. RI använder ett digitalt dokumentationsverktyg (Pentana) och speciellt anpassade arbetsprogram.

RI:s kvalitetskontroll sker på bolagsnivå och på uppdragsnivå. På bolagsnivå görs en systembaserad kvalitetskontroll. Kontrollen innebär att RI granskar hur revisionsbolagets system och processer är utformade och fungerar. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för att revisionen utförs enligt god revisors- och revisionssed. På uppdragsnivå genomförs RI:s kvalitetskontroll med inriktning på hur lagstadgad revision utförs i enskilda uppdrag. Genom den uppdragsbaserade kontrollen får RI underlag för att bedöma såväl effektiviteten i revisionsbolagets system för kvalitetssäkring som kvaliteten i enskilda revisorers arbete. Kvalitetskontrollerna sker med egen personal samt anlitade experter.

Det arbetsprogram som används, Common Audit Inspection Methodology (CAIM) är utarbetat i samarbete med andra tillsynsmyndigheter i Europa. De olika områdena i arbetsprogrammet benämns:

A. Ledningsansvar för kvalitet inom revisionsföretaget

B. Relevanta yrkesetiska krav

C. Acceptera och behålla kundrelationer och särskilda uppdrag

D. Delägare

E. Personal

F. Hur uppdrag utförs

G. Utbildning

H. Konsultation

I. Uppdragsanknuten kvalitetskontroll

J. Kvalitetskontroll

K. Uppdragsdokumentation

L. Övervakning

M. Klagomål och påståenden

N. On- and Offshoring

CAIM arbetsprogrammet kompletteras med de särsvenska regler som gäller.

Den rapport som RI upprättar efter varje genomförd kvalitetskontroll behandlas vid ett slutmöte med revisionsbyråns ledning. Detta slutmöte ska normalt hållas inom tre månader efter sista dagen för inspektion på plats hos revisionsbolaget. Rapportens innehåll ska därefter fastställas i nära anslutning till slutmötet. RI:s rapporter med resultatet från kvalitetskontrollerna publiceras på myndighetens webbplats.

Övrig kvalitetskontroll

Branschorganisationen FAR utför löpande kvalitetskontroll av de medlemmar som är kvalificerade revisorer. RI kvalitetssäkrar FAR:s genomförda kvalitetskontroller genom att ta del av dokumentationen av ett antal genomförda kvalitetskontroller varje år.

Enligt ett samarbetsavtal mellan RI och FAR underrättas RI om de revisorer för vilka så allvarliga brister framkommit vid FAR:s medlemskontroll att de underkänts. FAR underrättar även RI om de medlemmar som vägrat att genomgå kvalitetskontroll. Under 2017 fick RI underrättelse om 14 revisorer från FAR. Pågående ärende finns för fem av dessa revisorer, sex revisorer har avsagt sig godkännande/auktorisation, två revisorer har fått en varning och för en revisor har ärendet avslutats utan åtgärd. Under perioden 2008–2017 har 141 underrättelser kommit från FAR varav 12 % har avslutats utan åtgärd. 43 % av revisorerna har avsagt sig godkännande/auktorisation i samband med underrättelsen, 14 % har upphävts och 22 % har erhållit en varning.

RI genomför också inom den riskbaserade tillsynen egna kvalitetskontroller av de revisorer som inte är medlemmar av FAR. För denna verksamhet anlitar RI vissa av FAR:s kvalitetskontrollanter.

Ekonomiska resurser och personal

Lagstadgade revisorer och revisionsföretag i företag av allmänt intresse betalar en avgift till RI avseende kvalitetskontroll. Före den 16 juni 2016 låg ca 356 börsnoterade företag till grund för avgiften. Det totala antalet företag av allmänt intresse är betydligt flera och ca 645 företag låg till grund för avgiften 2017. Antalet lagstadgade revisorer och revisionsföretag som omfattas av RI:s kvalitetskontroll har utökats. RI begär varje år in uppgifter från lagstadgade revisorer och revisionsföretag om vilka företag av allmänt intresse som de reviderar.

På arbetsmarknaden finns en hög efterfrågan på kvalificerade revisorer och jurister och RI konkurrerar i hög grad om samma kompetens med andra revisions - och tillsyns­verksamheter. Det innebär också att RI:s medarbetare är efterfrågade på arbetsmarknaden och att rörligheten i gruppen är förhållandevis hög. Rörligheten är i grunden en positiv företeelse, eftersom det främjar utbyte, lärande och kunskapsöverföring. Negativa aspekter är kontinuitets- och bemanningsproblem i kärnverksamheten.

Liksom 2016 har rekryteringsarbetet under 2017 varit omfattande. RI har rekryterat fem medarbetare varav en man och fyra kvinnor. Målet har varit att dels öka antalet anställda för att kunna genomföra de ytterligare tillsynsuppgifter som följer av det nya EU-revisionspaketet, dels återanställa pga. pensionsavgångar. RI har under året inte upplevt några problem med att rekrytera den personal myndigheten behöver.

Den fasta personalen kompletteras med timanställda experter inom redovisning och revision som hjälper till i tillsynsverksamheten. Experterna tillför stor kunskap samt avlastning under perioder med hög arbetsbelastning. Under hösten slöt RI avtal med tre nyblivna pensionärer med stor erfarenhet inom redovisning respektive revision. RI behöver experter med bakgrund från flera revisionsbyråer eftersom experterna har en karenstid mot sin tidigare arbetsgivare.

Den särskilda kvalitetskontrollen enligt EU-förordningen har medfört ökad administration samt behov av ytterligare personal, datorer, lokalutrymme samt investering i ny programvara. Det har även tillkommit arbetsuppgifter och ökat samarbete och rapportering inom EU.

Genomförda särskilda kvalitetskontroller

Från och med februari 2017 har RI fastställt ett serviceåtagande när det gäller tidpunkten för att hålla slutmöte efter en särskilda kvalitetskontroll. Slutmötet ska normalt hållas 90 dagar efter sista dagen för inspektion på plats hos revisionsbolaget. Serviceåtagandet utgör en ambitionshöjning för RI, både vad gäller effektivitet och relevans. Tidigare år har handläggningstiderna för kvalitetskontroller uppgått till 1–2 år, men någon statistik har inte förts vid myndigheten. 

Tabell: Kvalitetskontroller som har avslutats under 2017 samt kvalitetskontroller påbörjande under 2017.

Revisionsbolag/personvald revisor

Start

Antal uppdrag

Antal dagar mellan sista dagen för inspektion samt slutmöte.

PwC enbart personvalda revisorer

2015 

5

424

EY (PCAOB)

2016

7

236

BDO

2016

2

142

Kalle Wrane Borås personvald

2016

1

93

PwC (PCAOB)

2017

9

118

GT

2017

3

Inte avslutad 2017

EY enbart personvalda revisorer

2017

1

Inte avslutad 2017

KPMG enbart personvalda revisorer

2017

3

Inte avslutad 2017


Revisionsföretag som innehar uppdrag noterade på börs i USA är också föremål för tillsyn av den amerikanska tillsynsorganisationen Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Denna gemensamma tillsyn leds av RI. En av kvalitetskontrollerna under 2017 har genomförts tillsammans med PCAOB.

Övergripande resultat av de särskilda kvalitetskontrollerna

Samtliga kvalitetskontrollerade revisionsbolag har godkänts, men för en personvald revisor ska en uppföljning ske 2018 avseende anpassningen av de utökade de krav som gäller för företag av allmänt intressen som tillkom 2016.

För de stora revisionsbolagen finns det få identifierade brister och iakttagelser avseende kvalitetskontrollsystemet.

En generell iakttagelse är dock att revisionsbolagens rutiner för och uppföljning av de uppdragsanknutna kvalitetskontrollanterna kan förbättras. Det är viktigt att de uppdragsanknutna kvalitetskontrollanterna ges tid för att genomföra och dokumentera de åtgärder som ska utföras enligt standarderna (Se ISA 220 p. 19-21).

När det gäller kontrollerna på uppdragsnivå har RI för en revisor öppnat ett disciplinärende och gett revisorn en varning. Ärendet avsåg att revisorn vid revisionsberättelsens undertecknade inte hade erhållit tillräckliga revisionsbevis för att styrelsen hade undertecknat årsredovisningen vid tidpunkten för revisionsberättelsens datering samt att den uppdragsanknutna kvalitetskontrollen inte var avslutad vid revisionsberättelsens datering.

Iakttagelser har också skett när det gäller antagande och förnyelse av riskuppdrag som ska godkännas av högre chef och där godkännande har inhämtats i ett sent skede när det inte finns möjlighet att avgå som revisor. Det finns även brister i revisionsbolagens övervakning av att all fristående rådgivning blir föremål för förhandsbedömning och förhandsgodkännande av ansvarig koncernrevisor och där även eventuell intressekonflikt kan övervakas. RI har även sett brister i rutiner och riktlinjer för hur fristående rådgivning och övriga hot mot oberoendet inför påskrift av revisionsberättelsen ska dokumenteras.

RI har noterat att revisorerna vid genomförande av substansinriktad analytisk granskning inte följer metodiken som föreskrivs i International Standard on Auditing (ISA) 520 Analytisk granskning. Där framgår att revisorn ska utarbeta förväntade värden och bestämma det högsta belopp som en eventuell skillnad mellan redovisat belopp och förväntat värde får uppgå till för att vara godtagbart utan ytterligare utredning. Kvaliteten på revisionsbevisen från den substansinriktade analytiska granskningen försämras när inte metodiken följs.

Det har noterats bristande granskning av intern kontroll, specifikt rörande identifiering av kontrollaktiviteter som hanterar betydande risker och granskning av generella IT-kontroller.

Det finns ett flertal iakttagelser avseende uppdragsanknuten kvalitetskontroll i enlighet med ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter. Det rör dels den tid som den särskilda kvalitetsgranskaren har använt för uppgiften samt när i tiden som arbetet har utförts samt så är dokumentation av insatser, bedömningar och slutsatser bristfällig.

När det gäller varulager så finns iakttagelser avseende värderingen och det avser främst diverse schablonpålägg där det inte finns någon bedömning av vad som motsvarar faktisk kostnad.

Det finns ett flertal iakttagelser när det gäller granskning av intäkter och det gäller framförallt att revisorerna delvis saknar tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för räkenskapspåstående fullständighet.

Koncernrevision är ett annat område med iakttagelser. Det handlar om koncernrevisorns styrning och uppföljning av enhetsrevisorernas arbete.

Nytt för året är iakttagelser om revisorns identifiering och dokumentation av särskilt betydelsefulla områden (SBO).

Avslutningsvis kan nämnas att uttalanden från företagsledningen oftast är upprättat enligt en standardmall utan några individuella anpassningar. Detta trots att det i några uppdrag förekommit komplexa värderingsfrågor och transaktioner där det hade varit befogat att få ledningens skriftliga bekräftelse på riktigheten och fullständigheten i transaktionerna.

Rapporterna innehåller också iakttagelser om dokumentationsbrister. Revisionsdokumentationen ska vara tydlig och sammanställd på ett överskådligt sätt. Av dokumentationen ska framgå bl.a. hur granskningen har planerats, vilken granskning som har genomförts, när granskningen har utförts, vilka iakttagelser som har gjorts och vilka slutsatser som har dragits. Underlåtenhet att fullgöra dokumentationsskyldigheten på ett riktigt sätt bedöms som allvarligt, eftersom den försvårar en analys och en tillfredställande bedömning av arbetet i efterhand.

Jämförelse internationellt

Den 17 juni 2016 började EU:s gemensamma regelverk för företag av allmänt intresse och deras revisorer att gälla i Sverige. Syftet var att öka öppenhet och kvalitet i revisorernas rapportering samt att stärka revisorernas opartiskhet och självständighet. Särskilt höga krav gäller nu för revisorer med revisionsuppdrag i börsbolag, banker, försäkringsbolag och bolag med skuldebrev noterade på reglerad marknad. EU-kommissionens övergripande syfte är att förebygga framtida kriser och stärka Europas konkurrenskraft. EU har motiverat de nya reglerna delvis med att de skulle öka konkurrensen på revisionsmarknaden. Detta har inte hänt i Sverige där antalet revisionsbyråer som reviderar företag av allmänt intresse har minskat från 13 stycken år 2016 till 10 stycken år 2017. RI har konstaterat att marknadskoncentrationen är hög och det är svårt för mindre revisionsbyråer att upprätthålla kompetensen för att revidera företag av allmänt intresse.

Kvalitetskontrollrapporterna som är publicerade 2017 innehåller iakttagelser som stämmer väl överens med de iakttagelser som görs internationellt. International Forum of International Audit Regulators (IFIAR) med 52 medlemsländer driver aktivt internationella revisions- och tillsynsfrågor och verkar för att förbättra den globala revisionskvaliteten. IFIAR gör varje år en undersökning bland medlemsländerna avseende iakttagelser från kvalitetskontroller och publicerar därefter en rapport. IFIAR publicerade Survey of Inspection Findings 2017 i mars 2018. Den innehåller iakttagelser från 42 länder.

Kritiska områden för den systembaserade kvalitetskontrollen anges som:

 • Engagement performance
 • Human Resources
 • Monitoring

Kritiska områden från uppdragskontroller anges till:

 • Accounting Estimates, including Fair Value Method
 • Internal Control Testing

Vid tidigare års undersökningar har det funnits ett flertal iakttagelser avseende intäktsredovisning. Dessa iakttagelser har minskat i omfattning.

Inom Engagement Performance utgör iakttagelser om uppdragsanknuten kvalitetskontroll med särskild kvalitetskontrollant en stor del av iakttagelserna, vilket överensstämmer med iakttagelserna i Sverige.

När det gäller uppdragskontrollerna i Sverige så återkommer iakttagelser om intäktsredovisningen. Detta är också en återkommande iakttagelse i RI:s disciplinärende.

Flera av de iakttagelser som finns både i Sverige och internationellt har även uppmärksammats av IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) som är den organisation som utvecklar ISA. IAASB har ett pågående projekt, Engagement Quality Control Review - ISQC 2, som handlar om uppdragsanknuten kvalitetskontroll som bland annat ska klargöra vad en uppdragsanknuten kvalitetskontroll ska innehålla, när i tiden den ska utföras och vad den innebär.

Sammanfattning:

För de stora revisionsbolagen i Sverige finns det få identifierade brister och iakttagelser avseende kvalitetskontrollsystemet och det är få uppdragskontroller som leder till disciplinära åtgärder.