Revisorer i företag av allmänt intresse

Revisorsinspektionen ska utföra kvalitetskontroller av revisorer och registrerade revisionsbolag.

Utgångspunkter

Kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag som har revisionsuppdrag i företag av allmänt intresse (noterade företag, banker och försäkringsbolag) kvalitetskontrolleras av myndigheten.

Övrig kvalitetskontroll sker genom att Revisorsinspektionen dels kvalitetssäkrar den kvalitetskontroll som branchorganisationen FAR utför av sina medlemmar, dels utreder de ärenden som lämnats från FAR avseende revisorer som är underkända vid FAR:s medlemskontroll. Revisorsinspektionen kvalitetskontrollerar därutöver de kvalificerade revisorer som inte är medlemmar i FAR. Samarbetet kring kvalitetskontroller mellan myndigheten och FAR regleras i en särskild överenskommelse. Läs mera här.

Tillsynsmetodik

Revisorsinspektionen har upprättat en vägledning och rutiner för planering, genomförande och rapportering av kvalitetskontroll av revisionsföretag/personvalda revisorer som utför revision i företag av allmänt intresse. Inspektionen använder ett digitalt dokumentationsverktyg (Pentana) och speciellt anpassade arbetsprogram.

Revisorsinspektionens kvalitetskontroll sker på bolagsnivå och på uppdragsnivå. På bolagsnivå görs en systembaserad kvalitetskontroll. Kontrollen innebär att myndigheten granskar hur revisionsbolagets system och processer är utformade och fungerar. Syftet är att säkerställa att det finns förutsättningar för att revisionen utförs enligt god revisors- och revisionssed. På uppdragsnivå genomförs Revisorsinspektionens kvalitetskontroll med inriktning på hur lagstadgad revision utförs i enskilda uppdrag. Genom den uppdragsbaserade kontrollen får myndigheten underlag för att bedöma såväl effektiviteten i revisionsbolagets system för kvalitetssäkring som kvaliteten i enskilda revisorers arbete.

Det arbetsprogram som används, Common Audit Inspection Methodology (CAIM) är utarbetat i samarbete med andra tillsynsmyndigheter i Europa. De olika områdena i arbetsprogrammet är:

  • Riskbedömning
  • Styrning och ledarskap
  • Relevanta yrkesetiska krav
  • Acceptera och behålla kundrelationer och specifika uppdrag
  • Uppdrags utförande
  • Resurser
  • Information och kommunikation
  • Uppdragsanknuten kvalitetskontroll
  • Övervakning med tillhörande åtgärder

Arbetsprogrammet kompletteras med de särsvenska regler som gäller.

Ekonomiska resurser och personal

Revisionsföretag / personvalda revisorer i företag av allmänt intresse betalar en avgift till inspektionen avseende kvalitetskontroll. Revisorsinspektionen begär varje år in uppgifter från dessa om vilka företag av allmänt intresse som de reviderar.
Kvalitetskontrollerna utförs av Revisorsinspektionens revisorer och jurister. Den fasta personalen kompletteras med timanställda experter inom redovisning och revision som hjälper till i tillsynsverksamheten. De personer som utför kvalitetskontrollerna utses baserat på de erfarenheter och kompetenser som bedöms erforderliga för att med hög kvalitet och effektivitet genomföra kvalitetskontrollen. Genom hela processen beaktas frågor rörande oberoende och andra yrkesetiska frågor.

Rapportering

Enligt Revisorsinspektionens rapporteringsform resulterar ett ärende om kvalitetskontroll på såväl system- som uppdragsnivå i att det revisionsföretag eller den revisor som är föremål för tillsynen får ett av följande beslut:

a) ärendet skrivs av, vilket innebär att kvalitetskontrollen har genomförts med godkänt resultat, eventuellt med en anmodan om att vidta vissa åtgärder, eller
b) ärendet överförs till ett tillsynsärende, vilket i sin tur innebär att revisorn eller revisionsföretaget har underkänts i kvalitetskontrollen.

Om det upptäcks allvarliga systembrister i ett revisionsföretag öppnas ärendet på revisionsföretaget, om det är ett registrerat revisionsbolag, och annars på dem som är företrädare för revisionsföretaget. I det fall myndigheten finner brister i hur en enskild revisors uppdrag har genomförts öppnar inspektionen normalt ett tillsynsärende på denna revisor.

Fr o m 15 mars 2018 har följande förändringar genomförts när det gäller kvalitetskontroller och kvalitetskontrollsrapporter.

1. Rapporterna har fått ett nytt format och delas in i Sammanfattande bedömning, Inledning, Granskningsbrister, Dokumentationsbrister samt Bilaga Rättslig ram och utgångspunkter för kvalitetskontrollen.

Om granskningsbrister uppmärksammas i granskningsrapporten förelägger Revisorsinspektionen revisionsföretaget att lämna ett skriftligt svar på vilka åtgärder som har eller kommer att vidtas för att komma till rätta med bristerna.

Dokumentationsbrist som i rapporten inte redovisas som granskningsbrist behöver inte kommenteras i särskild ordning av revisionsföretaget.

Bilagan Rättslig ram och utgångspunkt för kvalitetskontrollen utgör standardtext och du kan läsa den här.

2. När revisionsföretaget föreläggs att yttra sig över rapporterade brister ska detta svar inkludera detaljerad information om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras. Vidare ska svaret innehålla en analys av grundorsaker till identifierade brister, en s.k. root-cause analysis.

3. Beslut om att ärendet skrivs av publiceras inte längre på myndighetens hemsida, utan endast rapporten publiceras. Ärendet skrivs av när inspektionen har fått svar på rapporten. Det framgår av rapporten om ett ärende har överförts till tillsynsärende eller inte.

4. Personvalda revisorer i företag av allmänt intresse inspekteras vart tredje eller vart sjätte år beroende på revisionsuppdragens storlek. Detta kan ske antingen i samband med en systeminriktad kvalitetskontroll eller i en separat kvalitetskontroll. När det sker i en separat kvalitetskontroll så betecknas rapporten: Kvalitetskontroll av personvald auktoriserad revisor som utför lagstadgad revision i företag av allmänt intresse. Det revisionsföretag där revisorn är verksam anges i rapporten.

Läs mera i Årsredovisningen och den Årliga rapporten.