Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 6 november 2020 och avgjorde då fem tillsynsärenden och ett ärende om dispens

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i fyra ärenden och erinran i ett. Ansökan om dispens avslogs.

I ärendet 2019-493 riktas kritik bl.a. mot att revisorn inte skaffade sig den grundläggande kundkännedom som penningtvättslagen kräver med anledning av att revisorn dels förlitat sig på uppgifter som hämtats in av en redovisningskonsult, dels inte vidtagit egna åtgärder för att hämta in kundkännedom om tidigare eller ny styrelse. Vidare riktas kritik mot revisorn för bristande kommunikation med bolagets styrelse med anledning av att revisorn dels hade träffat en överenskommelse med bolaget om att all kommunikation skulle gå via redovisnings­konsulten trots att denne inte kunde anses företräda bolaget, dels för att revisorn inte hade säkerställt att tvåvägskommunikationen fungerade.

I ärendet 2020-118 bedömdes en revisor inte ha vidtagit tillräckliga granskningsåtgärder när det gällde inventarier i form av konst. Av utredningen i ärendet framgår att konsten förvarades på olika platser och även att bolagets anläggningsregister över den hade behövt förbättras.

Ännu ett beslut, 2020-1363, har fattats som rör frågan om dispens från reglerna i EU:s revisorsförordning om högsta tillåtna förhållande mellan icke-revisionstjänster och revisionsarvodet (fee cap). Tillsynsnämnden beslöt att avslå den sökta dispensen. I beslutet framhålls att det inte rör sig om en sådan oförutsedd händelse som lagens förarbeten tar sikte på och att det är fråga om betydande överskridanden av arvodesbegränsningen. Vid en sammantagen bedömning har det inte ansetts finnas sådana särskilda skäl som krävs för en dispens.

Varning

2019-493

2020-118

2020-487

2020-549

Erinran

2020-636

Dispens

2020-1363