Godkännande av utbildningsplan

Vissa av de ämnesområden som ska ingå i studierna för att bli auktoriserad revisor kan läsas vid ett revisionsföretag. Utbildning som sker vid ett revisionsföretag ska följa en utbildningsplan som är godkänd av myndigheten. Beslut om godkännande ska finnas innan studierna påbörjas.

Mer information om utbildning hittar du här

Som revisionsföretag där utbildning kan läsas räknas

  • svenska revisionsföretag, oavsett om de är registrerade revisionsbolag eller inte, och
  • företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision av behörig myndighet i en annan stat inom EES, dvs. den statens motsvarighet till ett registrerat revisionsbolag. 

Möjligheten att få en utbildningsplan godkänd är inte beroende av revisionsföretagets storlek. Det spelar inte heller någon roll om utbildningen genomförs i egen regi eller genom externa kurser. Revisionsföretaget är dock alltid ansvarigt för kvaliteten i utbildningen, oavsett om momenten i utbildningsplanen utförs av egen personal eller inte.

Ansökan

En ansökan om att få en utbildningsplan godkänd ska innehålla en självvärdering inom tre olika bedömningsområden:

  • Förutsättningar för en effektiv utbildning
  • Utformning, genomförande och resultat
  • Uppföljning, återkoppling och åtgärder

Revisorinspektionen har publicerat en vägledning för godkännande av utbildningsplan där du kan läsa mer om vilka uppgifter och underlag en ansökan ska innehålla. Du hittar vägledningen här.

Prövningen

Revisorsinspektionen granskar ansökan och bedömer om utbildningen enligt planen ger deltagarna förutsättningar att nå godkänt resultat i provet för revisorsexamen. Om det behövs ber myndigheten om kompletteringar.

När granskningen är klar sammanfattas prövningen i ett samlat omdöme som läggs till grund för ett beslut. 

Godkännande

Ett beslut om godkännande gäller tills vidare, men kan under vissa förutsättningar återkallas.

Godkända utbildningsplaner

En förteckning över hittills godkända utbildningsplaner hittar du här.