Myndigheten har publicerat sin årliga rapport för år 2021

Den årliga rapporten är en återrapportering av myndighetens bevakning av den nationella och globala utvecklingen inom revisors- och revisionsområdet samt en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna från myndighetens verksamhet.

Det är mycket som talar för att branschen de kommande åren står inför omfattande förändringar. Myndigheten har ställt sig positiv till flera initiativ som regel- och standardsättare har presenterat under året och som bedöms få stor påverkan även på tillsynen. Detta gäller bland annat:

 • Förslag till en ny standard för den kommunala räkenskapsrevisionen som Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer och FAR tagit fram. Myndigheten bedömer att detta bidrar till en ökad tydlighet för de sakkunniga som utför räkenskapsrevisionen på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna.
 • Den internationella standardsättaren IAASB har lämnat ett förslag till ny revisionsstandard för mindre komplexa företag, Less Complex Entities.
 • EU-kommissionen presenterade under år 2021 ett förslag till direktiv om förändrad hållbarhetsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive, vilket innebär förändringar av befintliga rapporterings- och utbildningskrav. Förslaget innebär bland annat krav på revision av rapporterad information, vilket myndigheten bedömer öka tillförlitligheten och förtroendet för företagens hållbarhetsinformation.
 • EU-kommissionen genomförde under året en konsultation om att förbättra företagsrapporteringens kvalitet och regelefterlevnaden. Samrådet omfattar en utvärdering av företagsstyrning, lagstadgad revision och revisorstillsyn och hur dessa tre områden samspelar med varandra. Myndigheten värdesätter att kommissionen tar ett helhetsgrepp kring dessa frågor eftersom revision fått en alltmer integrerad roll i det globala finansiella eko-systemet.

Årsrapporten tar bl.a. även upp följande områden:

 • Under år 2021 ökade antalet godkända utbildningsplaner väsentligt.
 • Totalt skrev 308 deltagare prov för revisorsexamen under år 2021 och 57 procent av dessa fick godkänt resultat vilket är i linje med tidigare år.
 • Revisorskåren har fortsatt minskat under året. Myndigheten ser det som angeläget att branschen fortsatt arbetar med att behålla intresset för yrket, arbetsmiljön och en kultur som stödjer en hög revisions-kvalitet. Vid utgången av år 2021 fanns det 3 007 kvalificerade revisorer, vilket är en minskning med 2 procent från år 2020. 36 procent av revisorerna var kvinnor.
 • Under de senaste fem åren har antalet revisorer inom kategorin godkända revisorer nästan halverats. Vid utgången av år 2021 uppgick antalet till 273 personer.
 • Fördelningen av kvalificerade revisorer mellan de olika ålderskategorierna är relativt lika jämfört med föregående år. Den yngsta revisorn är 26 år och den äldsta är 83 år.
 • Under år 2021 har Revisorsinspektionen fattat beslut om 17 nya registreringar av revisionsbolag. Ökningen från år 2020, med 11 procent, framstår i kontrast mot det sjunkande antalet kvalificerade revisorer.
 • Under år 2021 har Revisorsinspektionen beviljat endast sju auktorisationer och ett godkännande för sökanden som har återkommit till yrket. Under år 2020 uppgick siffran till 24.
 • Under år 2021 avslutade Revisorsinspektionen fyra kvalitetskontroller. I samtliga fall genomfördes kvalitetskontrollen på både systemnivå och på uppdragsnivå. De avslutade kvalitetskontrollerna har lett till att två tillsynsärenden har öppnats där respektive revisor getts en varning.
 • Under året har Revisorsinspektionen öppnat 93 tillsynsärenden.
 • Det varierar varifrån de öppnade ärendena har sitt ursprung. Cirka hälften av ärendena (44 stycken) har sitt ursprung i information som kommit till inspektionen från privat-personer. Den näst vanligaste orsaken (23 ärenden) har varit att det kommit in under-rättelser från Skatteverket. Detta är en markant uppgång från tidigare år (då 6 ärenden) och har sin förklaring i att det under året kommit in ett stort antal underrättelser från Skatteverket avseende omställningsstöd (21 ärenden). I tio fall har ett tillsynsärende öppnats efter att inspektionen underrättats om att en revisor har blivit underkänd i en kvalitetskontroll. 16 ärenden har öppnats på Revisorsinspektionens eget initiativ.
 • Under året skrevs 42 procent av de öppnade ärendena av efter att utredningen visat att det antingen inte fanns skäl att anta att revisorn brustit i sina skyldigheter eller att myndigheten bedömt att det inte var möjligt att bevisa att brister förekommit.

Den årliga rapporten hittar du här.