Jämnare könsfördelning bland yngre revisorer

Det är en jämn könsfördelning bland de som avlägger prov för revisorsexamen. Siffran för kvinnor har i medeltal varit 45 procent under de senaste fem åren och andelen kvinnor med godkänt resultat på provet ligger på samma nivå som bland männen. Andelen kvinnor av revisorskåren uppgår dock till ca 37 procent, vilket tyder på att kvinnorna tidigare inte har tagit steget från revisorassistent till auktoriserad revisor i samma utsträckning som männen. Sedan början av år 2010 har dock andelen kvinnor i revisorskåren ökat med sex procentenheter.

Av intresse är också att följa vilka som har lämnat yrket under de senaste åren. Under åren 2020 – 2022 lämnade 669 kvalificerade revisorer yrket. Av dessa utgjorde kvinnorna 37 procent, vilket är en andel väl i linje med fördelningen för revisorskåren totalt sett. Bland yngre revisorer visade sig mönstret vara annorlunda. Av de personer som är under 40 år och som lämnade yrket under 2020 och 2021 var kvinnor i majoritet, ca 56%. Under år 2022 var dock motsvarande siffra 32%. Det förefaller alltså fram tills nyligen ha varit fler unga kvinnor än män som valt att lämna revisionsbranschen. Det återstår att se om utvecklingen under år 2022 har varit en tillfällig avvikelse eller om det är fråga om ett trendbrott.