Regeringen har förordnat ledamöter till Revisorsinspektionens Tillsynsnämnd för revisorer

Tillsynsnämnden fyller en viktig funktion i att skapa förtroende för revisorer i Sverige.

Nämnden fattar beslut om disciplinära åtgärder, förhandsbesked och avgör i övrigt ärenden av principiell karaktär som rör myndighetsutövning mot enskilda. Tillsynsnämnden består av en ordförande och åtta andra ledamöter.

Den 4 juni 2020 fattade regeringen beslut om förordnanden i Tillsynsnämnden för revisorer. Den nya sammansättningen, som gäller från den 1 juli 2020, ser ut på följande vis.

Ledamöter

Justitierådet Sten Andersson, ordförande

 

Kammarrättslagmannen
Christina Eng, vice ordförande

 

Auktoriserade revisorn
Maria Danckler

 

Auktoriserade revisorn
Magnus Fredmer

 

Enhetschefen Tomas Algotsson

 

Senior rådgivare Sophie Degenne

 

Advokaten Michael Frie

 

Professorn Claes Norberg

 

Lektorn Jessica Östberg

 

Nya ledamöter är Sophie Degenne och Michael Frie.