Informationsmaterial och länkar

Dina grundläggande skyldigheter som verksamhetsutövare regleras i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

Revisorsinspektionen har utfärdat föreskrifter RIFS 2021:1 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I föreskrifterna förtydligas de skyldigheter som åligger revisionsföretag och revisorer.

I samarbete med samordningsfunktionen har Revisorsinspektionen tagit fram ett vägledningsmaterial för revisorer.

Vägledningen hittar du här

Varningstecken hittar du här.

Finanspolisen publicerade i november 2023 en särskild informationsskrift riktad till revisorer.

samordningsfunktionens webbplats kan du även läsa mer om dina skyligheter som verksamhetsutövare och ta del av filmer, domar och omvärldsbevakning på penningtvättsområdet. 

Branschorganisationen FAR har tagit fram ett uttalande, EtikU 11, om medlemmarnas tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Som verksamhetsutövare är du skyldig att rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen. Rapportering ska göras i Finanspolisen portal goAML.