CEAOB:s vägledningar

Samarbetet mellan EU:s medlemsstaters behöriga myndigheter är organiserat inom ramen för en kommitté för europeiska tillsynsorgan för revisorer (Committee of European Auditing Oversight Bodies – CEAOB). Samarbetet bidrar på ett viktigt sätt till en konsekvent hög kvalitet på lagstadgade revisioner av företag av allmänt intresse. I syfte att öka konsekvensen i tillämpningen av EU-förordningen kan CEAOB anta icke-bindande riktlinjer eller yttranden.

Antagna vägledningar är:

CEAOB har per den 21 september 2018 antagit dokumentet Monitoring the fee cap of non-audit services. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 4 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/180921-ceaob-monitoring-fee-cap-non-aduit-services_en eller här.

CEAOB har per den 28 november 2019 antagit dokumentet Duration of the audit engagement. Dokumentet, som ger vägledning avseende bl.a. Artikel 17 och 41 i EU-förordningen, finns tillgängligt på https://ec.europa.eu/info/files/191128-ceaob-guidelines-audit-engagements-duration_en eller här.

CEAOB har per den 9 november 2021 antagit dokumentet Guidelines on auditors’ involvement on financial statements in ESEF. Dokumentet, som ger vägledning för de medlemsstater inom EU där det finns en rättslig skyldighet för revisorer att granska finansiella rapporter i ESEF-formatet, finns tillgängligt här.