2023

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 december 2023 och avgjorde då tio tillsynsärenden och lämnade ett förhandsbesked

Vid sammanträdet beslutades det att i sju fall meddela varning och i tre fall erinran. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift. Ansökan om förhandsbesked besvarades jakande.

Våra öppettider under julen

Avvikande öppettider under julen

Remissyttrande - Bolag och brott

Revisorsinspektionen har yttrat sig över betänkandet Bolag och brott - några åtgärder mot oseriösa företag (SOU 2023:34)

Under november auktoriserades fyra revisorer och åtta nya bolag registrerades

Läs mer här.

Revisorsexamen hösten 2023

Den 27-28 november 2023 genomfördes provet för revisorsexamen hösten 2023.

Yttrande till Ekobrottsmyndigheten om omställningsstöd

Revisorsinspektionen har avgett ett yttrande till Ekobrottsmyndigheten i fråga om god revisionssed vid granskning av omställningsstöd

Finanspolisen informerar

Finanspolisen har publicerat en informationsskrift om risken för penningtvätt kopplat till revision av företag.

Antalet registrerade revisionsbolag ökar

Under oktober registrerades fyra nya bolag.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 27 oktober 2023 och avgjorde då fem tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det att i två fall upphäva godkännandet som revisor och att i tre fall meddela varning. En av varningarna förenades med en sanktionsavgift.

Digital heldagskonferens om penningtvätt och finansiering av terrorism

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism bjuder in till en digital heldagskonferens den 15 november.

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Ytterligare tre revisionsföretag har fått sina utbildningsplaner godkända

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är OS Revision AB, Trevi Revision KB och Revisorsgruppen i Värnamo AB.

Remissyttrande - Nya regler om hållbarhetsredovisning

Revisorsinspektionen har i dag yttrat sig över betänkandet Nya regler om hållbarhetsredovisning (SOU 2023:35)

Under september auktoriserades 17 revisorer

Här hittar du vår månadsstatistik för revisorer och bolag.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 15 september 2023 och avgjorde då tre tillsynsärenden och ett förhandsbesked

Vid sammanträdet beslutades det att meddela varning i två ärenden och erinran i ett ärende. Ärendet om förhandsbeskedet besvarades jakande.

Stort intresse för revisorsexamen även denna höst!

Liksom vid förra årets höstprov är intresset för revisorsexamen större jämfört med hur det såg ut under och innan pandemin.

Under augusti auktoriserades 36 revisorer och ett nytt bolag registrerades

Läs mer här.

Remissvar på ISA 570 från CEAOB

CEAOB (Committee of European Auditing Oversight Bodies) har publicerat sitt remissvar över förslaget till ändringar i International Standard on Auditing (ISA) 570 Fortsatt drift.

De mindre revisionsföretagens förutsättningar

Nya regelverk, högre krav på kunskap och kvalitet, bristande attraktivitet för yrket samt investeringar i ny teknologi och metodik kan innebära både för- och nackdelar för de mindre...

Revisorsinspektionen söker revisorer

Vill du vara med och utveckla den framtida revisionen i Sverige? Är du kvalificerad revisor och vill driva frågor om revisionskvalitet och revisorsbranschens utveckling? Då är det dig vi söker.

Ansöker du just nu om auktorisation?

Läs mer här.

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Revicon Revison AB, Baker Tilly Saxos AB och RKR Redovisning & Revision AB.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av de registrerade revisionsbolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB och PricewaterhouseCoopers AB och...

Revisorsstatistik för den 1 augusti 2023

Läs mer här.

Utbildningsplan för Göteborgs Revision AB

Revisionsföretaget Göteborgs Revision AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Resultatet för revisorsexamen våren 2023

Den 29:e och 30:e maj 2023 skrev 119 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Under juni auktoriserades två revisorer och ett nytt bolag registrerades

Den 4 juli 2023 fanns det totalt 3042 revisorer och 226 bolag.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 16 juni och avgjorde då ett dispensärende och fem tillsynsärenden

Vid sammanträdet beviljades den sökta dispensen. I ett av tillsynsärendena beslutades det om erinran och i resterande ärendena varning.

Utbildningsplan för VKN Revision & Rådgivning AB

Revisionsföretaget VKN Revision & Rådgivning AB har fått sin utbildningsplan godkänd

Information till revisorer om penningtvätt och finansiering av terrorism

Revisorsinspektionen har tillsammans med Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism tagit fram en vägledning för revisorer, till hjälp i det dagliga arbetet. Vägledningen har...

Jämställdhet i revisorskåren

Frågan om yrkets attraktionskraft är tätt sammanlänkad med frågan om jämställdhet.

Under maj auktoriserades två nya revisorer och tre nya revisionsbolag registrerades.

Den 1 juni 2023 fanns det totalt 3051 revisorer och 225 bolag.

Revisorsexamen våren 2023

Den 29-30 maj 2023 genomfördes provet för revisorsexamen våren 2023.

Ny expert på Revisorsinspektionen

Peter Alm börjar som expert på Revisorsinspektionen

En hög andel av revisorerna är verksamma vid registrerade revisionsbolag

Tre fjärdedelar av revisorskåren är anställda vid registrerade revisionsbolag.

Ny nationell riskbedömning om hawala

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerar en ny nationell riskbedömning om hawala. Flera åtgärder föreslås, däribland minskade möjligheter till fysisk in- och...

Under april auktoriserades 22 nya revisorer och ett nytt revisionsbolag registrerades.

Den 2 maj 2023 fanns det totalt 3061 revisorer och 222 bolag.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 21 april och avgjorde då sju tillsynsärenden

Vid sammanträdet beslutades det i sex fall om varning och erinran i ett fall.

CEAOB:s remissvar på IAASB:s arbetsplan

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEAOB har lämnat ett remissvar på den internationella standardsättaren IAASB:s strategi- och arbetsplan.

Under mars auktoriserades 69 nya revisorer och fyra nya revisionsbolag registrerades.

Den 3 april 2023 fanns det totalt 3049 revisorer och 221 bolag.

Resultat på enskilda frågor höstprovet år 2022

En sammanfattning av de frågor på höstens prov som många klarade bra samt även de frågor som fick ett dåligt utfall.

Revisionsföretaget Mazars har reviderat sin utbildningsplan

Revisionsföretaget Mazars KB i Malmö har reviderat sin utbildningsplan från år 2020.

Webbinarium om finansiering av terrorism

Webbinariet hålls den 19 april av Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Utgången i den riskbaserade tillsynen
Ny administrativ chef på Revisorsinspektionen
Ny expert på Revisorsinspektionen

Carina Edlund börjar som expert på Revisorsinspektionen

Ny expert på Revisorsinspektionen

Bosse Hjalmarsson börjar som expert på Revisorsinspektionen

IFIAR Survey 2022

IFIAR Survey 2022 är publicerad.

Fyra revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Fyra revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända. Det är Lots Revision AB, Björn Arvidsson Revision AB , Moore Ranby AB och Moore KLN AB.

CEAOB lämnar förslag på åtgärder för att stärka revisionen inom EU

En arbetsgrupp inom CEAOB har tagit fram förslag till olika åtgärder för att stärka revisionen inom EU. Bland förslagen kan nämnas en stärkt roll för CEAOB, att europeiska kommissionen antar...

Jämnare könsfördelning bland yngre revisorer
Stort intresse för revisorsexamen i maj, igen!

Ett stort antal personer har ansökt om att få göra revisorsexamen i maj. Det är till och med så att det är ett rekord.

Tre revisionsföretag har fått utbildningsplaner godkända

Baker Tilly Sydost AB, Edlings Revisionsbyrå KB och Convensia AB har fått sina respektive utbildningsplaner godkända.

Revisorsstatistik för den 1 mars 2023

Läs mer här.

Budgetunderlag 2024-2026

Budgetunderlaget för åren 2024-2026 är lämnat till regeringen.

Ansöker du just nu om auktorisation?

Läs mer här

Hur många klarade revisorsprovet 2022?

För att få sin revisorsexamen, vilket är en förutsättning för att bli auktoriserad revisor, krävs att man klarar revisorsprovet med godkänt resultat.

Årsredovisning 2022

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2022 till regeringen.

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget BDO AB och auktoriserade revisorer anställda där.

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 10 februari 2023 och avgjorde då sex tillsynsärenden och ett förhandsbesked

Vid sammanträdet beslutades det i två fall om varning och erinran i fyra fall. Ärendet om förhandsbesked besvarades jakande.

Antalet registrerade revisionsbolag fortsätter öka

Läs mer här.

Vilka återkom till yrket under år 2022?

Läs mer här.

Vilka lämnade yrket under år 2022?

Läs mer här.

Examensrådet får nya ledamöter och de mindre revisionsföretagen representeras

Från vårens prov 2023 blir det förändringar i Revisorsinspektionens examensråd.

Statistik för den 1 februari 2023

Det finns nu totalt 2 936 revisorer och 211 bolag. Läs mer här.

Ny medarbetare på Revisorsinspektionen

Lotta Westerberg började den 9 januari hos Revisorsinspektionen. Hon är jurist och kommer huvudsakligen att arbeta med tillsynsärenden och med särskilda kvalitetskontroller.

Rapporter från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av auktoriserade revisorn Kalle Wrane och det interna kvalitetskontrollsystem som han omfattas av samt en rapport...

Rapport från kvalitetskontroll

Revisorsinspektionen har publicerat en ny rapport avseende utförd kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB (EY) och auktoriserade revisorer anställda där.

Resultatet för revisorsexamen hösten 2022

Den 28:e och 29:e november 2022 skrev 267 personer prov för revisorsexamen i Stockholm och nu är resultatet klart.

Större andel yngre revisorer

En viss föryngring av revisorskåren går att skönja.

Verksamhetsplan 2023

Revisorsinspektionen har beslutat om verksamhetsplan 2023

Under december auktoriserades tre revisorer och lika många bolag. Det finns nu totalt 2 950 revisorer och 212 bolag.