Jämställdhet i revisorskåren

Frågan om yrkets attraktionskraft är tätt sammanlänkad med frågan om jämställdhet.

Förmågan att behålla och rekrytera revisorer är en av revisionsbranschens största utmaningar, i Sverige så väl som internationellt, och åtgärder som ökar yrkets attraktionskraft är en ständigt viktig framtidsfråga för Revisorsinspektionen.

Frågan om yrkets attraktionskraft är också tätt sammanlänkad med frågan om jämställdhet. Inspektionen har därför under våren undersökt hur fördelningen mellan män och kvinnor ser ut i kåren samt om, och i så fall hur, Revisorsinspektionen kan bidra till ökad jämställdhet.

Revisorsinspektionen behövde i detta sammanhang ytterligare definiera vad jämställdhet innebär i myndighetens verksamhet. Avses att ett revisionsföretag har lika många anställda kvinnor som män, att kvinnor och män har samma löneläge, att lika många kvinnor som män återfinns i ledande positioner, att lika många kvinnor som män är delägare i revisionsföretag eller att lika många kvinnor som män är ansvariga revisorer i börsbolag? Eller avses att det finns lika många auktoriserade kvinnor som män, lika många kvinnor som män med godkänt resultat vid revisorsexamen och lika många kvinnor som män i tillsynsärenden? Enligt myndighetens instruktion, förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsinsektionen, har inspektionen ansvar för revisorsprovet, kraven för auktorisation och registrering samt tillsyn (1 § andra stycket 1-4). Det är därför inom dessa områden som inspektionen har möjlighet att direkt påverka det jämställda förhållandet mellan män och kvinnor i revisionsbranschen. Myndigheten kunde efter en genomgång se att könsfördelningen är jämn när det kommer till examination och auktorisation. Tillsynen  bedrivs delvis baserad på anmälningar och kvalitetskontroller och där har könsfördelningen av legala skäl en betydligt mindre roll att spela.

Revisorsinspektionen ska vidare enligt 1 § andra stycket 7 i instruktionen att myndigheten ska följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över revisorer och revisionsbolag och för tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed. Det finns därför anledning att fortsatt följa frågan om hur jämställdheten ser ut i branschen och vid behov vidta relevanta ågtärder.

Revisorsinspektionens chef Per Johansson säger i en kommentar - Som tillsynsmyndighet bevakar vi utvecklingen inom revisorsbranschen. Vi kan bli bättre på att uppmärksamma området genom att publicera statistik över utvecklingen inom examination-, auktorisation- och tillsynsområdet. Vidare kan vi ta upp jämställdhet i den löpande dialogen med branschen, bl.a. i våra samråd med byråledningarna.

Den 1 juni 2023 var andelen kvinnor bland de kvalificerade revisorerna 37,8 procent och Revisorsinspektionen kan i tillgänglig statistik se  att andelen kvinnor bland de kvalificerade revisorerna, om man bortser från pandemiåren, långsamt ökar. Revisorsinspektionen har få möjligheter att ställa direkta krav i jämställdhetsfrågan, men kan belysa den. Exempelvis kan relevant statistik bidra till att lyfta saken till förhandlingsborden. Det kan stärka kvinnliga revisorer när de fattar beslut om sitt fortsatta yrkesliv och det kan visa arbetsgivare att inspektionen anser att frågan om en jämställd revisorskår är prioriterad.