Om Revisorsinspektionen

Vår vision är en professionell revision för tryggt beslutsfattande.

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision.

Grundläggande bestämmelser om verksamheten vid Revisorsinspektionen finns i revisorslagen (2001:883), förordningen (1995:665) om revisorer, förordningen (2007:1077) med instruktion förRevisorsinspektionen (instruktionen) samt i det för året gällande regleringsbrevet

Revisorsinspektionens uppdrag är att tillgodose samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer och att ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Uppgiften fullgörs bland annat genom att anordna prov för revisorsexamen och handlägga frågor om auktorisation och godkännande av revisorer. Därtill bedriver inspektionen tillsyn av auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsbolag.

I uppdraget ingår även att ingripa mot revisorer som medverkar till eller som underlättar för ekonomisk brottslighet.