Om Revisorsinspektionen

Vår vision är en professionell revision för tryggt beslutsfattande.

RI är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision.

Vårt uppdrag innebär i korthet att:

  • säkerställa tillgången nationellt till kvalificerade revisorer så att näringslivet och samhället i övrigt har tillgång till revisorer som kan revidera privata och offentliga verksamheter, och
  • ansvara för att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Vi arbetar genom att:

  • genomföra prov för examination av revisorer samt utfärda godkännanden och auktorisation av revisorer och registrera revisionsbolag, och
  • utöva tillsyn över kvalificerade revisorer och registrerade revisionsbolag.

RI:s verksamhet bidrar till hög revisionskvalitet och höga yrkesetiska krav samt att olika intressenter har tillgång till trovärdig ekonomisk och strategisk information för sitt beslutsfattande. Ytterst syftar vår tillsyn till att upprätthålla förtroendet för revisorer och revisorers verksamhet samt för auktorisationssystemet.