Om Revisorsinspektionen

Vår vision är en professionell revision för tryggt beslutsfattande.

Revisorsinspektionen är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision.

Myndigheten utövar tillsyn över auktoriserade och godkända revisorer och registrerade revisionsföretag, samtidigt som vi examinerar och auktoriserar revisorer.

Vi ska säkerställa att god revisorssed och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt samt att det finns tillräckligt med revisorer i näringsliv och samhälle som utför revision av hög kvalitet och som därtill lever upp till högt ställda yrkesetiska krav. Sammantaget skapar detta grunden till en stark revisorsprofession i Sverige som åtnjuter ett högt förtroende i näringsliv och samhälle.