Förslag till nya regler om revisorers ansvarsförsäkringar

Revisorsinspektionen har gett in en promemoria till regeringen med förslag på ändrade regler för den ansvarsförsäkring som auktoriserade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag enligt 27 § revisorslagen (2001:883) är skyldiga att teckna.

Revisorsinspektionen har gett in en promemoria till regeringen med förslag på ändrade regler för den ansvarsförsäkring som auktori­serade och godkända revisorer samt registrerade revisionsbolag enligt 27 § revisorslagen (2001:883) är skyldiga att teckna.

Förslaget innebär att försäkringen som huvudregel ska tecknas hos en försäkringsgivare som har tillstånd att driva försäkringsrörelse i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den ska innehålla villkor som innebär att den gäller retroaktivt för skador som anmäls till försäkringsgivaren så länge som försäkringen gäller och att den är förenad med ett tio­årigt efterskydd. Villkoren ska även innebära att försäkringsersättningen betalas ut till den skadelidande utan avdrag för självrisk och att försäkringen inte ska kunna upphöra att gälla förrän tidigast en månad efter det att Revisorsinspektionen har fått underrättelse om att den har upphört.

Förslaget innebär vidare en övergång, från ett system där inspektionen har godkänt vill­koren i försäkringarna, till en intygandemodell där den försäkrade ska ge in bevis om att försäkringen uppfyller de ovan angivna grundkraven.

De grundkrav som föreslås gälla och intygandemodellen bör regleras på förordnings­nivå. Revisorsinspektionen föreslår därför att dessa bestämmelser tas in i förordningen (1995:665) om revisorer.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 september 2020.

Promemorian går att läsa här.