Om personuppgifter

Revisorsinspektionen (RI) är regeringens expertmyndighet i frågor om revisorer och revision. Myndigheten behandlar personuppgifter i sin verksamhet. RI är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. Nedan beskrivs den personuppgiftsbehandling som sker vid myndigheten.

Revisorer

Ansökningar

För att kunna bli auktoriserad revisor måste du skriva prov för revisorsexamen eller lämplighetsprov. När du ansöker om att skriva ett prov lämnar du ett antal personuppgifter; exempelvis namn, personnummer och adress. Uppgifterna behövs för att RI ska kunna behandla ansökan. RI kan även behöva hämta in de uppgifter som krävs. Bestämmelser om revisorsexamen och lämplighetsprov finns i revisorslagen (2001:883), revisorsförordningen (1995:665) och RIFS 2018:1 om revisorsexamen.

Om du har avlagt revisorsexamen eller ett lämplighetsprov med godkänt resultat kan du ansöka om att bli auktoriserad revisor. Revisionsbolag kan ansöka om registrering. Vidare har auktoriserade revisorer och registrerade revisionsbolag möjlighet att ansöka om förnyelse av auktorisationen respektive registreringen. För att pröva en sådan ansökan krävs att ett antal personuppgifter lämnas; exempelvis namn, personnummer och adress. Uppgifterna behövs för att RI ska kunna behandla ansökan. RI kan även behöva hämta in de uppgifter som krävs. Bestämmelser om auktorisation av revisorer och registrering av revisionsbolag finns i revisorslagen, revisorsförordningen och RIFS 2018:3 om Auktorisation, godkännande och registrering.

Även fysiska eller juridiska personer från ett annat land än Sverige kan ansöka om registrering. Även i detta fall måste personuppgifter behandlas.

Register

RI ska föra ett register över revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland. Bestämmelser om registret finns i revisorslagen, revisorsförordningen samt förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsinspektionen. Av revisorsförordningen framgår vilka uppgifter som registret ska innehålla och vilka av dessa uppgifter i registret som också ska hållas tillgängliga på myndighetens webbplats. Uppgifter om revisorer eller registrerade revisionsbolag tas bort (gallras) ur registret så snart som möjligt efter att ett beslut om upphävande av auktorisation, godkännande eller registrering, eller meddelat beslut om avslag på ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande eller registrering har fått laga kraft.

Övriga

RI:s personuppgiftsbehandling avser främst revisorer. Nedan beskrivs den övriga behandling som sker vid myndigheten.

– En tillsynsanmälan avseende en auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag. En anmälan kan vara anonym, men om personuppgifter lämnas kommer de att användas för vår kommunikation med dig.

– En skrivelse med en fråga eller synpunkt. Personuppgifterna kommer att användas i vår kommunikation med dig för att kunna besvara din fråga.

– En jobbansökan. Personuppgifterna behövs i kommunikationen med dig för att kunna ge dig återkoppling på din ansökan.

– Myndighetens affärsförbindelser, t.ex. tecknande av kontrakt med en leverantör. Personuppgifterna behövs för att vid behov ta kontakt med kontraktsparten och för att kunna fullgöra förpliktelserna enligt avtalet.

– Du som besöker vår webbplats. RI:s webbplats riktar sig både till revisorer och till allmänheten. Se bifogade länk:
www.revisorsinspektionen.se/publikationer/om-ris-webbplats/kakor/

Allmänna handlingar och offentlighet och sekretess

Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling som kommer in till eller upprättas hos en myndighet som utgångspunkt allmän. Det innebär att den diarieförs, förvaras och sedan arkiveras. Vem som helst har rätt att begära att få ta del av en allmän handling. En prövning görs dock alltid enligt bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för att bedöma om det föreligger sekretesskydd för några uppgifter i handlingen.

Övrigt

I revisorslagen finns bestämmelser om uppgiftslämnande m.m. Det innebär att RI kan lämna ut personuppgifter till behöriga myndigheter i andra länder än Sverige. RI har träffat ett samarbetsavtal med den amerikanska tillsynsorganisationen PCAOB.

RI har också tecknat avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som har fått tillgång till personuppgifter för att kunna bistå myndigheten med att fullgöra sitt uppdrag.

Du har möjlighet att kontakta RI om du vill veta vilka personuppgifter som vi har om dig, om du vill invända mot behandlingen av personuppgifterna, begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen. Det uppdrag som RI har och de krav som ställs på myndighetsutövningen avgör vilken personuppgiftsbehandling som måste utföras och möjligheterna att tillmötesgå en begäran om rättelse m.m.

Revisorsinspektionen

Postadress: Box 24014

104 50 Stockholm

Telefon: 08-738 46 00

E-post: RI:s kontaktformulär

Hemsida: www.revisorsinspektionen.se

Besöksadress: Karlavägen 104, 7 tr, 115 26 Stockholm

RI har ett dataskyddsombud som kan nås via kontaktvägarna ovan. Vid skriftlig förfrågan, märk gärna denna med ”Dataskyddsombud” eller liknande.

Om du har klagomål på RI:s personuppgiftsbehandling har du möjlighet att kontakta Datainspektionen.

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm

www.datainspektionen.se