Auktorisationssystemet

Samhället behöver, nu och i framtiden, en tillräckligt stor revisorskår med rätt kompetens som kan ta sig an ett antal nya utmaningar. Revisorsinspektionen har noterat att revisorsyrket under senare år har genomgått stora förändringar som tillfört nya och förändrade krav på de auktoriserade och godkända revisorernas kompetens. Samtidigt har antalet revisorer minskat och revisorskåren blivit allt äldre eftersom avgångarna från yrket till stor del avser de yngre åldersgrupperna.

Ansvaret för en effektiv kompetensförsörjning och attraktionen i yrket ligger i första hand hos revisionsföretagen och revisorerna själva. Som tillsynsmyndighet kan dock Revisorsinspektionen bidra genom att kraven på auktorisation, godkännande, fortsatt auktorisation och fortsatt godkännande inte i onödan försvårar rekryteringen av revisorer. Utvecklingen nödvändiggör enligt Revisorsinspektionens mening en kritisk granskning av om myndighetens föreskrifter är ändamålsenligt utformade och myndigheten genomför därför just nu en översyn av de aktuella kraven.

Reglerna bör inte hindra en effektiv personalförsörjning. De bör också ha sitt fokus på sådana kunskaper och kompetenser som är och kommer att vara relevanta för revision. Det är också av vikt att revisorerna fort­löpande uppdaterar och vidmakthåller teoretiska kunskaper, yrkeskunnande och yrkesetik. Revisorsinspektionen har också som utgångspunkt att föreskrifterna ska vara mer förståeliga och enklare att tillämpa än i dag.

För att nå de uppsatta målen överväger Revisorsinspektionen:

- att avskaffa det s.k. timkravet i sin nuvarande utformning och ersätta detta med en mer kvalitativt inriktad pröv­ning av sökandens kompetens där större hänsyn tas till andra relevanta yrkeserfarenheter än revisionsverksamhet.

- att förtydliga innehållet i fortbildningen i förhållande till revisorsdirektivet och god revisorssed.

Revisorsinspektionens överväganden diskuterades vid myndighetens seminarium den 5 november 2018.

Revisorsinspektionen har den 22 mars 2019 publicerat ett förslag till ändrade regler om auktorisation och fortbildning. Remissvar ska inges till Revisorsinspektionen senast den 3 maj 2019.

Förslag till ändrade regler om auktorisation och fortbildning