Årliga rapporten 2020

Revisorsinspektionen ska följa utvecklingen inom revisorsområdet och särskilt beakta nya nationella och internationella förhållanden som har eller kan få betydelse för tillsynen över kvalificerade revisorer och revisionsbolag och för tolkningen och utvecklingen av god revisors- och revisionssed.

Den årliga rapporten utgör en sammanställning av de viktigaste iakttagelserna från myndighetens verksamhet. Huvudsyftet är inte att redovisa resultatet av enskilda ärenden, utan att lyfta fram sådana resultat eller iakttagelser som är av mer generell eller principiell betydelse för branschen. Därtill är syftet att ge en fördjupad kunskap om och förståelse för myndighetens verksamhet samt en återrapportering av myndighetens bevakning av den nationella och globala utvecklingen inom revisors- och revisionsområdet.

I denna rapport beskrivs bl.a följande:

  • åtgärder som vidtagits under året för att stärka revisionen i Sverige
  • tillgången på revisorer i Sverige och hur kåren utvecklats under året
  • vilka klarar sig bäst på revisorsexamen
  • effekter av Brexit
  • tillsynsärendens fördelning inom kåren