Kvalitetskontrollsrapport Moore KLN AB

Revisorsinspektionen har slutfört sin kvalitetskontroll av det registrerade revisionsbolaget Moore KLN AB och en auktoriserad revisor anställd där.

De ledningsfunktioner, system, rutiner, riktlinjer och policyer som har byggts upp inom Moore KLN AB möter generellt kraven för att uppfylla gällande kvalitetsnormer.


Revisorsinspektionens sammanfattande bedömning är att revisionskvaliteten i det utförda revisionsuppdraget har varit tillfredsställande.


Tag del av rapporten i sin helhet här.