Handläggningstider riskbaserad tillsyn

Att ärenden som kan leda till disciplinära åtgärder avgörs inom rimlig tid är viktigt inte bara för de revisorer och registrerade revisionsbolag som är föremål för tillsynen, utan även för revisionens intressenter. Den osäkerhet som råder under handläggningstiden kan vara till nackdel för samtliga dessa grupper. Revisorsinspektionen har därför följande åtagande:

Minst två tredjedelar av alla ärenden som kan leda till disciplinära åtgärder ska vara avgjorda inom ett år från dagen de inleddes och samtliga sådana ärenden ska vara avgjorda inom två år.