Årsredovisningen 2020

Revisorsinspektionen har överlämnat årsredovisningen för år 2020 till regeringen.

Sammanfattande resultat och bedömning

Revisorsinspektionen har under året på olika sätt bidragit till att god revisorssed och god revisionssed utvecklats på ett ändamålsenligt sätt och till att samhällets behov av kvalificerade och oberoende externa revisorer har tillgodosetts.

Kärnverksamheten har genomförts som planerat och enligt uppställda mål. Prov för revisorsexamen har trots pandemin kunnat anordnas coronasäkert, delvis genom ett samarbete mellan myndigheten, vårt examensråd, branschorganisationen FAR och revisionsföretagen.

De senaste årens investeringar i ny teknik vid myndigheten har visat sig långsiktigt effektiva. Utvecklingsarbetet skapade handlingsutrymme för en snabb omställning under år 2020. Vi kan konstatera att arbetet kunde fortsätta digitalt och på distans, utan några eftergifter i kvaliteten i prestationerna. I tider som frestar på utvärderas arbetsmiljön. Vårt gemensamma arbete med att bygga en god arbetsmiljö och en stark professionell kultur har varit till stor nytta för organisationen i hanteringen av de utmaningar som vi ställts inför under året. Samarbetet, öppenheten och den prestigelösa dialogen har såväl internt som externt varit framgångsfaktorer.

Under året har myndigheten haft fokus på digitalisering, förebyggande tillsyn och ekonomisk brottslighet/penningtvätt. Införandet av nya e-tjänster skapar förutsättningar till ökad effektivitet, bättre service och kvalitet både för myndigheten och våra målgrupper. Tillsynen har inriktats mot väsentliga riskområden och inom tematillsynen har under året fyra granskningar avslutats eller initierats. Tematillsynen kring åtgärder mot penningtvätt och terrorism har gett myndigheten nya insikter som medför att inspektionen fortsatt kommer att arbeta med frågan, dels genom att ta fram nya föreskrifter och dels i vår löpande tillsyn. Under år 2020 beslutades om en ny ordning för revisorers ansvarsförsäkringar som trädde i kraft den 1 januari 2021. De nya reglerna innebär bland annat att det nu är en intygandemodell som gäller. Vidare har en dispensmöjlighet från yrkesverksamhetskravet för den som är verkställande direktör vid ett revisionsföretag införts under året där syftet är att skapa bättre förutsättningar för ett ledarskap med hög kvalitet.

Myndighetens tillsynsnämnd har under året fattat flera principiellt viktiga beslut som är vägledande för branschen. Detta gäller bland annat dispens från reglerna i EU:s revisorsförordning om högsta tillåtna förhållande mellan icke-revisionstjänster och revisionsarvodet (fee cap).

För att öka förståelsen för de konsekvenser som pandemin har på revisionsföretagen och revi-sorerna har myndigheten bjudit in de sju största revisionsbyråerna samt nätverksbyråerna till sam-råd och branschsamtal. Detta har gett värdefull kunskap om hur medarbetare, kunder, revisions-kvaliteten och förtroendet för branschen har påverkats.

Handläggningstiderna för riskbaserad tillsyn har fortsatt att minska under år 2020. Vid utgången av året fanns det 37 ärenden i utgående balans jämfört med 45 året innan. 83 procent av alla ärenden har handlagts inom 12 månader, 61 procent inom sex månader.

Årets resultat visar ett underskott på 6 169 tkr. Myndighetskapitalet uppgår vid utgången av år 2020 till 930 tkr. Resultatet för år 2020 är väsentligt lägre än tidigare år. Detta beror fram för allt på att provet för revisorsexamen som var planerat att genomföras i november 2020 istället genomfördes i januari 2021. Såväl intäkter som direkta kostnader för detta prov är periodiserade till år 2021.

Läs årsredovisningen i sin helhet här.