Tillgänglighetsredogörelse för publik webbplats för Revisorsinspektionen

Revisorsinspektionen står bakom den här publika webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen innehåller material som har publicerats före den 23 september 2020. Revisorsinspektionen bedömer att det inte är ekonomiskt och tekniskt försvarbart att retroaktivt fullt ut anpassa allt detta material.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss:

Kontaktformulär

E-post

Telefon

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns (se kontaktuppgifter ovan).

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Den senaste bedömingen av webbplatsens tillgänglighet gjordes den 10 februari 2021.

Vi skannar av sidor med verktyget Site improve, https://siteimprove.com/, som ger en bra möjlighet att fånga upp brister i både den tekniska implementationen men också misstag av redaktionell karaktär. Efter den automatiska kontrollen genomför vi manuell kontroll av talsyntes, tabbordning och navigering med tangentbord.