Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 29 oktober 2021 och avgjorde då sju ärenden

Vid sammanträdet beslutades det i ett fall om upphävande, i fem fall om varning och erinran i ett.

I ärendet 2021-491 gjordes bl.a. en uppföljning av en revisors hantering av skatter och avgifter i den egna verksamheten. Revisorn hade tidigare tilldelats allvarlig disciplinär kritik i detta avseende. Tillsynsnämnden kunde konstatera att upprepade brister förelåg och beslutade att upphäva auktorisationen.

Ärendena 2021-544 och 2021-673 avsåg revisioner av ideella föreningar. I det första ärendet behandlades frågan om granskningen av en uppskrivning av finansiella anläggningstillgångar och i det andra ärendet frågan om närvaro vid varulagerinventering.

Upphävande

2021-491

Varning

2020-485

2021-544

2021-673

2021-740

2021-796

Erinran

2021-886