Framtidens revisorstillsyn - en oberoende utredning i Storbritannien

En oberoende utredning har utvärderat FRC och överlämnat sitt förslag till den brittiska regeringen.

Den brittiska regeringen tillsatte en oberoende utredning 2018, under ledning av Sir John Kingman, som fick uppdraget att utvärdera den brittiska revisortillsynsorganisationen, Financial Reporting Council (FRC). FRC övervakar dessutom koden för brittisk bolagsstyrning, företagens finansiella rapporter, redovisningen samt aktuarier.

Utredningens förslag har överlämnats till regeringen och beslut om framtidens revisorstillsyn förväntas ske under innevarande år. En ny lagstiftning kan gissningsvis träda i kraft om 1,5 – 2 år.

Bakgrund

Kvaliteten och tillförlitligheten i företagens styrning, rapportering och revision är grundläggande för det förtroende som aktieägare, investerare och allmänheten har för företagen. Den bidrar till Storbritanniens ställning som ett framstående internationellt finanscentrum, finansiär av företagsinvesteringar samt ökad ekonomisk tillväxt.

Betydelsen av en kraftfull tillsynsorganisation är central för samhället. Tillsynen är en viktig del när det gäller förtroendet på marknaden. Omvärldens förtroende har de senaste åren minskat för näringslivet och för revisorer på grund av företagsskandaler, t.ex. Carillion, Patisserie Valerie och London Capital & Finance. Revisionens trovärdighet och effektivitet har ifrågasatts, liksom tillsynen av denna.

Några slutsatser och rekommendationer

 • FRC bör snarast ersättas med en ny oberoende statlig tillsynsmyndighet med tydligt lagstadgat mandat, mål och befogenheter. Myndigheten föreslås kallas “The Audit, Reporting and Governance Authority”, (ARG).
 • FRC bedöms stå revisionsbranschen allt för nära. ARG ska inte sträva efter konsensus med tillsynsobjekten utan vara tuffare i sina bedömningar.
 • ARG bör vara ansvarigt inför parlamentet och regeringen bör utfärda ett regleringsbrev.
 • Den nya myndigheten bör finansieras genom lagstadgade avgifter.
 • ARG:s främsta skyldighet bör vara att främja konsumenternas intressen av finansiell information, inte leverantörernas.
 • ARG bör inte tillåta personal, styrelseledamöter eller kommittémedlemmar att arbeta med en fråga som rör en tidigare arbetsgivare. 
 • Den nya myndigheten bör arbeta mer förebyggande och vara mer framåtblickande.
 • ARG bör också ha uppgifterna att främja konkurrensen på marknaden och främja innovationen. Marknadsdominansen av Big4 inger oro och skapar en sårbarhet i marknaden.
 • En ny styrelse bör utses som inte strävar efter att vara "representativ" avseende alla intressenter.  Styrelsen bör utöva betydligt starkare styrning och övervakning av myndighetens tillsyns- och verkställighetsfunktioner.
 • ARG bör arbeta mot att individuella revisionsinspektionsrapporter, inklusive betygsättning, publiceras i sin helhet efter avslutad inspektion.
 • ARG måste på högre ledningsnivå engagera sig mycket bredare och ha en djupare dialog med brittiska investerare.

Läs utredningen i sin helhet på följande länk:

https://www.gov.uk/government/news/independent-review-of-the-financial-reporting-council-frc-launches-report

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/767387/frc-independent-review-final-report.pdf