Brexit

Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (förkortat Storbritannien) lämnande den 1 januari 2021 den Europeiska unionen (EU) och blev därmed ett s.k. tredjeland.

Från detta datum regleras relationen mellan Europeiska unionen och Storbritannien av ett nytt avtal (EU-UK Trade and Co-operation Agreement). Detta avtal är ett omfattande frihandelsavtal innefattande överenskommelser om samarbete på en lång rad områden. Sedan tidigare finns även det avtal som reglerade det formella brittiska utträdet ur EU. Detta avtal (EU Withdrawal Agreement) innehåller bland annat en överenskommelse om rättigheter för de EU medborgare som bosatt sig i Storbritannien före den 31 december 2020, liksom för de britter som bosatt sig i Sverige före samma datum

När det kommer till revisionstjänster innehåller utträdesavtalet mellan EU och Stor­brit­annien vissa reservationer. Av Sveriges reservation mot avtalet framgår att endast revisorer som är godkända i Sverige och revisionsbyråer som är registrerade i Sverige får utföra lagstadgad revisionsverksamhet, samt att det krävs hemvist inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Yrkestitlarna ”godkänd revisor” och ”auktoriserad revisor” får endast användas av revisorer som är godkända eller auktoriserade i Sverige av Revisorsinspektionen. Revisorer för ekonomiska föreningar och vissa andra företag, och som inte är auktoriserade eller godkända revisorer, måste vara bosatta inom EES om inte regeringen eller en offentlig myndighet som regeringen utsett tillåter något annat.

I denna text kommer begreppet ”svenska revisorer” att användas för att beskriva sådana revisorer omfattas av definitionen i 2 § första stycket 1 revisorslagen (2001:883).

Svenska revisorer som är bosatta i Storbritannien (bo­sätt­ningskravet)

Revisorslagen innehåller krav på att svenska revisorer ska vara bosatta i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det s.k. bosättnings­kravet. Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall bevilja undan­tag från bosättningskravet.

Eftersom Storbritannien inte längre är en del av EES krävs det numera att Revisors­inspektionen beviljar undantag för att revisorer bosatta i Storbritannien ska bibehålla sin auktor­isation.

Svenska revisorer som är anställda av brittiska revi­sions­bolag (anställningsförbudet)

En svensk revisor får endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller s.k. ägarbolag, det s.k. anställningsförbudet. Med revisionsföretag avses dels svenska företag, dels sådana företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision.[1]

Svenska revisorer som är anställda av ett företag som godkänts av FRC [2] att utföra lagstadgad revision inom Storbritannien uppfyller inte längre kravet på att vara anställd vid ett revisionsföretag. Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen ge dispens och tillåta en revisor att vara anställd hos ett revisionsföretag från ett tredjeland. 

Registrering som revisor i Storbritannien

Revisorer som hos Revisorsinspektionen har avlagt revisorsexamen hade före den 1 januari 2021 en möjlighet att erhålla registrering som revisor i Storbritannien. Sedan årsskiftet är en svensk revisorsexamen inte längre erkänd för att erhålla sådan registrering. ICAEW [3] medger dock vissa undantag. För ytterligare information, kontakta behöriga myndigheter i Storbritannien.

Personer i ledande ställning och ägande av svenska revisionsföretag och revisionsbolag

Revisorslagen innehåller krav på ägande när det gäller revisionsföretag och revisionsbolag samt vilka personer som får inneha ledande positioner inom företagen.[4]

Om en svensk revisor utövar revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag, ska bolaget ägas av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbolag samt ska bolag­ets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direk­tör, firmatecknare och prokurister vara revisorer.

Om ett aktiebolag är ett registrerat revisionsbolag räcker det att aktier i bolaget med mer än hälften av röstetalet ägs av revisorer eller ett eller flera registrerade revisionsbolag, att mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelse­suppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.

Med revisor jämställs i detta avseende en fysisk person som har godkänts att utföra lag­stad­gad revision i en annan stat inom EES än Sverige och med registrerat revisions­bolag jämställs ett företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige.

Eftersom Storbritannien lämnat EU jämställs inte längre brittiska revisorer med auktoriserade och godkända revisorer.

Lämplighetsprov

För att bli revisor i Sverige krävs avlagd revisorsexamen.

Detta krav anses också uppfyllt av den som innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lagstadgad revision i ett tredjeland, om den staten tillåter att revisorer som har auktoriserats enligt denna lag på motsvarande villkor utövar revisionsverksamhet där, och hos Revisorsinspektionen har genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

För nuvarande råder inte ömsesidigt erkännande mellan EU och Storbritannien.[5] Det är alltså inte längre möjligt för den som har ett examensbevis från Storbritannien att bli auktoriserad revisor i Sverige genom att avlägga lämplighetsprov.

Svenska revisorer med klienter som är noterade på en reglerad marknad i Storbritannien

Före den 1 januari 2021 hade revisionsberättelser som avgetts av svenska revisorer rättslig verkan i Storbritannien. Efter detta datum råder inte längre ömsesidigt erkännande mellan EU och Storbritannien. Revisorer och revisionsbolag vars klienter är noterade på en reglerad marknad i Storbritannien kan därför behöva registrera sig hos behöriga myndigheter där. Registreringskrav för svenska revisionsbolag som reviderar bolag noterade i Storbritannien råder dock först för revisionen av finansiella rapporter för perioden som startar den 1 januari 2021 eller senare.[6] För ytterligare information, kontakta behöriga myndigheter i Storbritannien.

 

[1] Se 2 § första stycket 4 revisorslagen.

[2] Financial Reporting Council (motsvarigheten till Revisorsinspektionen i Storbritannien).

[3] The Institute of Chartered Accountants in England and Wales.

[4] Se 11, 14 och 15 §§ revisorslagen.

[5] https://www.icaew.com/regulation/working-in-the-regulated-area-of-audit/the-impact-on-brexit-on-audit-rights-in-the-uk-and-ireland#period

[6] https://www.frc.org.uk/auditors/professional-oversight/third-country-auditors/registration-of-third-country-auditors