Brexit

EU och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (förkortat Storbritannien) under­tecknade den 24 januari 2020 det s.k. utträdesavtalet [1] som reglerar formerna för Storbritanniens utträde ur EU. Enligt utträdesavtalet inträdde den 1 februari 2020 en över­gångs­period som löper till och med den 31 december 2020 och kan, om parterna är över­ens, förlängas till och med 31 december 2022. Under övergångsperioden ska EU och Storbritannien förhandla om den framtida relationen mellan parterna.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien i praktisk mening stannar i EU-samarbetet. Alla referenser [2] till medlemsstater i EU-rätt ska under övergångsperioden även inkludera Storbritannien. Under denna period kommer EU och Storbritannien att förhandla om den framtida relationen. Denna information avser därför endast vad som gäller under över­gångs­perioden.

I denna text kommer begreppet ”svenska revisorer” att användas för att beskriva sådana revisorer omfattas av definitionen i 2 § första stycket 1 revisorslagen (2001:883).

Svenska revisorer som är bosatta i Storbritannien (bo­sätt­ningskravet)

Revisorslagen innehåller krav på att svenska revisorer ska vara bosatta i Sverige eller i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), det s.k. bosättnings­kravet. Om det finns särskilda skäl, får Revisorsinspektionen i ett enskilt fall bevilja undan­tag från bosättningskravet.

Eftersom Storbritannien under övergångsperioden ses som en del av EU uppfyller svenska revisor bosatta i Storbritannien revisorslagens krav.

Svenska revisorer som är anställda av brittiska revi­sions­bolag (anställningsförbudet)

En svensk revisor får endast vara anställd hos ett revisionsföretag eller s.k. ägarbolag, det s.k. anställningsförbudet. Med revisionsföretag avses dels svenska företag, dels sådana företag som av en behörig myndighet i en annan stat inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad revision.[3]

Svenska revisorer som i dagsläget t.ex. är anställda av ett företag som godkänts av FRC [4] att utföra lagstadgad revision inom Storbritannien uppfyller under övergångsperioden kraven för att vara svenska revisorer.

Personer i ledande ställning och ägande av svenska revisionsföretag och revisionsbolag

Revisorslagen innehåller krav på ägande när det gäller revisionsföretag och revisionsbolag samt vilka personer som får inneha ledande positioner inom företagen.[5]

Om en svensk revisor utövar revisionsverksamhet i ett handelsbolag eller i ett aktiebolag, ska bolaget ägas av revisorer eller av ett eller flera registrerade revisionsbolag samt ska bolag­ets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, verkställande direktör, vice verkställande direk­tör, firmatecknare och prokurister vara revisorer.

Om ett aktiebolag är ett registrerat revisionsbolag räcker det att aktier i bolaget med mer än hälften av röstetalet ägs av revisorer eller ett eller flera registrerade revisionsbolag, att mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften av styrelse­suppleanterna samt den verkställande direktören är revisorer.

Med revisor jämställs i detta avseende en fysisk person som har godkänts att utföra lag­stad­gad revision i en annan stat inom EES än Sverige och med registrerat revisions­bolag jämställs ett företag som har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom EES än Sverige.

Brittiska revisorer och revisionsbolag kommer under övergångsperioden att jämställas med sina svenska motsvarigheter.

Lämplighetsprov

Revisorer som innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för att få utföra lag­stad­gad revision i någon stat inom EES kan ansöka om att få genomgått ett särskilt lämp­lig­hets­prov. Ett godkänt lämplighetsprov är en förutsättning för att utländska revisorer ska erhålla auktorisering i Sverige.

Personer som har utländskt examensbevis från Storbritannien kan under övergångs­perioden ansöka om att få genomgå lämplighetsprov.


[1] Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community.

[2] Det finns vissa undantag som inte relevanta för revisorer och revisionsbolag.

[3] Se 2 § första stycket 4 revisorslagen.

[4] Financial Reporting Council (motsvarigheten till Revisorsinspektionen i Storbritannien).

[5] Se 11, 14 och 15 §§ revisorslagen.