Tillsynsnämnden för revisorers extrasammanträde den 26 juni 2020

Tillsynsnämnden för revisorer sammanträdde den 26 juni 2020 och avgjorde då tre ärenden om förhandsbesked.

Vid sammanträdet beslutades det att besvara två av ansökningarna positivt och att i ett fall förklara att de beskrivna omständigheterna kunde utgöra ett hot mot sökandens självständighet och opartiskhet. 

I ärendet 2020-758 blev beskedet att en revisors ägande och förvaltande av en fastighet med ett flerfamiljshus var förenligt med 25 § revisorslagen.

I ärendet 2020-784 blev beskedet att en revisionsbyrås anordnande av en tävling i samarbete med en revisionsklient som är ett företag av allmänt intresse inte rubbade förtroendet för byråns opartiskhet eller självständighet (21 a § revisorslagen).

I ärendet 2020-863 blev beskedet att ett avtal mellan en revisionsbyrå och en kommun som innefattar ett resultatbaserat arvode kunde rubba förtroendet för byråns opartiskhet och själv­ständighet i den aktuella revisionsverksamheten (21 a § revisorslagen).