Rapportering om missförhållanden

Den 17 december 2021 trädde lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden i kraft. Enligt förordningen (2021:949) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden är Revisorsinspektionen behörig att ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållande inom myndighetens ansvarsområde och har därför upprättat denna visselblåsarfunktion.

 

Vad kan man rapportera?

Missförhållandet du anmäler ska gälla det någon gör eller det som någon har försummat att göra och som strider mot de bestämmelser som gäller för auktoriserade och godkända revisorer och för registrerade revisionsbolag.

Du som rapporterar ska ha skälig anledning att anta att informationen om missför­håll­andet som du har fått kännedom om är sann.

 

Vem kan rapportera?

Lagen skyddar personer som rapporterar missförhållanden som denne fått kännedom om i ett arbetsrelaterat sammanhang. I normalfallet gäller skydd för dig som arbetar inom ett revisionsföretag eller som genom ditt arbete varit i kontakt med en revisor eller ett revisions­företag.

Förutom dig som arbetar på ett företag gäller skyddet också personer som söker arbete, personer som söker eller fullgör volontärarbete, personer som söker eller fullgör praktik, egenföretagare som söker eller utför uppdrag. Skyddet gäller även för personer i ett företags förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt vissa aktieägare.

Skyddet gäller även om den arbetsrelaterade relationen upphört.

 

Hur ska rapportering till Revisorsinspektionen ske?

Rapportering till Revisorsinspektionen kan ske via mejl till visselblasare@revisorsinspektionen.se, via telefon på 08-738 46 00 eller via ett fysiskt möte hos Revisorsinspektionen. För att begära ett fysiskt möte kontakta Revisorsinspektionen antingen per telefon eller mejl. Vid kontakt per telefon är det viktigt att du hos telefonisten ber om att få bli kopplad till den inom Revisorsinspektionen som är behörig att ta emot rapporter.

Om du rapporterar per mejl bör du fylla i och bifoga detta formulär.

 

Rådgivning och stöd för den som överväger att rapportera

Om du överväger att anmäla en händelse och behöver stöd och råd för att kunna anmäla kan du kontakta oss via mejl.

visselblasare@revisorsinspektionen.se

 

Det här händer med din rapport

Din anmälan tas emot av myndighetens chefsjurist och chefsrevisor. De utreder ärendet och vanligtvis kommer en rapportering antingen avslutas med att ärendet lämnas vidare till myndighetens tillsynsverksamhet eller att ärendet läggs ned. Om din anmälan inte rör vårt ansvarsområde lämnar vi anmälan vidare till rätt myndighet.

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få information om vad som händer med din anmälan.

 

Vilket skydd ger lagen?

Lagen förbjuder arbetsgivare att hindra rapportering eller att vidta repressalier på grund av rapportering. Den som genom rapporteringen eller inhämtandet av information gör sig skyldig till ett brott har dock inget skydd mot repressalier.

En rapporterande person inte heller får göras ansvarig för att ha åsidosatt tystnadsplikt. Lagen ger dock inte rapporterande personer rätt att åsidosätta s.k. kvalificerad sekretess, lämna ut handlingar eller begå brott för att inhämta information för att avslöja ett missförhållande.

En verksamhetsutövare som bryter mot något av förbuden mot hindrande åtgärder eller repressalier kan bli skadeståndsskyldig.

 

Sekretess och behandling av personuppgifter

Sekretess gäller för uppgifter som kan avslöja en rapporterandes persons identitet samt för uppgift som kan avslöja identiteten på en annan enskild, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.

Revisorsinspektionen kommer endast att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att för att fullgöra vårt uppdrag.

 

Offentliganställda kan välja att lämna uppgifter till media

För offentliganställda är meddelarskyddet ett effektivt skydd om man vill rapportera misstankar oegentligheter. Meddelarfriheten innebär att det står den offentliganställde fritt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för publicering i tryckt skrift eller i andra media utan att riskera åtal. Visselblåsning är ett komplement till grundlagen, som för statsanställda ger ett särskilt skydd genom reglerna om meddelarskydd, meddelarfrihet och efterforskningsförbud.