Tematillsyn penningtvättslagen

Revisorsinspektionen har publicerat sin andra tematillsyn – revisionsföretags och revisorers tillämpning av penningtvättslagen

Bakgrund


Tematillsyn är en viktig del i Revisorsinspektionens förebyggande tillsyn och i arbetet med att utveckla god revisors- och revisionssed. Du kan läsa mer om tillsynsformen här.

Revisorernas åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utgör ett viktigt led i bekämpningen av penningtvättsbrottslighet och finansieringen av terrorism. Över tid har regelverket blivit alltmer omfattande och kraven på åtgärder har blivit mer detaljerade och komplexa. Revisorerna möter ett antal utmaningar och problem i tillämpningen. Detta beror till viss del på att regelverket inte är specifikt anpassat till revisionsverksamhet.

Revisorsinspektionen har mot denna bakgrund genomfört en tematillsyn av hur revisionsföretag och revisorer tillämpar penningtvättslagen.

Resultat och slutsatser


Revisorsinspektionen drar i rapporten några övergripande slutsatser.

  • Förståelsen av regelverket och hur de åtgärder som ska vidtas hänger samman, liksom kunskapen om tillvägagångssätten för att tvätta pengar och finansiera terrorism behöver generellt sett öka i revisorsbranschen.
  • Tillsynen, över hur revisorer uppfyller sina skyldigheter enligt regelverket i praktiken, bör ges ökat fokus.

I rapporten utvecklas de iakttagelser som ligger till grund för slutsatserna samt förslag till åtgärder. Tillsynsobjekt och övriga deltagande har anonymiserats i rapporten.

Läs rapporten här.

För vidare frågor kan tematillsynens projektledare Claudia David Toronjo, (Claudia.DavidToronjo@revisorsinspektionen.se) och Jessica Otterstål (Jessica.Otterstal@revisorsinspektionen.se) kontaktas.